Zirlai-12

ISUAN A HMANGAIHNA A TARLANG

Bible Châng:     Matthaia 27:31 – 28:10.

Zirlai Tum:     Isuan mi zawng zawng A hmangaiha, Amah hawtute pawh A hmangaih vek a ni.

Nu & Pate Tân:   Hmangaihna zungzâm zînga kan hriatthiam mai lohber chu thununna hi a ni.  Hmangaih a ni tih naupangin a inhriat theihna tûr chuan a theih chin leh theih loh chin a hriat a ngai a ni.  A chungah nu leh paten thuneihna an nei a ni tih a hre tûr a ni a, amâ thu thuin thui lutuk an kaltîr thei lovang tih a hre bawk tûr a ni.  Enkawlna tlachhamnaupang chuan amah kaihruaitu tûr dân a tlâkchham avângin hmangaih an hlawh lo deuh anga, an khawsak dân pawh a mawi  lo deuh ngei ang.  Thununna leh taksa inhremna hi a thuhmun lo.  A pêngkhat chu a ni mai thei e.  Thununna lungphûm chu hmangaihna a ni a, a tum chu mahni inenkawl thiamtîr a ni.

          Thununna hmanraw hmasa ber chu entawn tûra khawsak hi a ni.  In enkawl leh khawsakpui dân ang chu a awmdân tûr angah a ngai hmiah mai dâwn a ni.  “Naupangte hian nu leh pate tihdân an entawn thîn; chuvângin an entawn tlâka khawsak tum hrâm tûr a ni.  In chhûnga hawihawm leh ngilnei nu leh pate chuan, thutihtlûkna siam felsa thlap anga naupangte an enkawlna chu, an rawn zir chhuak ve nghâl mai ang.  Mi ngîl, rinawm leh zahawm an nih thîn chuan an fâte pawh chutiang chu an ni ve ang.  Pathian zahna neia, chibaibûk thîn an nih chuan chutianga an fâte pawh chherchhuah an ni anga, A rawngbâwl pawh an theihnghilh ngai lovang.”  Child Guidance, p. 215.

Bible Thawnthu

          Khawvêla Isua A awmlai khân mi danglam tak mai a ni a.  Damlote A tidamin, tanpui ngaite tanpui leh, retheite chhawmdâwl kha nuam A tih zâwng tak a ni a.  A chângin mithite A kaithovin thlipuite A haureh bawk a ni.  Midangte tih ngailoh tak tak tamtak A ti a.  Mite pawhin an hmangaiha, naupangte pawhin A bula awm nuam an ti êm êm a ni.

          He khawvêla A lo kal hmain vânah Pathian hnênah a awm a.  Khawvêl a hmangaihzia entîr tûrin A lo kal rêng a ni.  Khawvêl mi zawngte hi A hmangaih veka, nangni pawh A hmangaih che u a nih chû!

          Isua chu mifel leh tha tak ni mahse, misualte chuan an haw êm êm maia, an ngaithei lova, tihhlum hial an duh tlat mai a ni!  Mite sualnate a ngaihdam te leh vân atanga lo kal A nih thu A sawite chu an haw êm êma; anmahni aia lâr zâwk a nih vâng pawhin an hua a ni.

          Hêng misualhote hian Isua chu an man ta a, an phuar a, an bêng sawk sawk a, a châng leh an vuaa, chil te an chhâk a; a tâwpah phei chuan thingah hian a kut leh kête an kilhbet tlat mai a ni.  Nâ A ti êm êma, mahse tûman an chhan duh lova, an tanpui duh lo a ni.

          Tichuan Isua chu khawngaih thlâk êm êmin, A thi ta a ni.  A thih hnu chuan puan fai takin an tuama, thlânah an phûm ta a ni.  Thlân chu lung kerkuakah hian a ni a, lung lianpuiin an chhîn leh tlat mai a ni.  Isua thiante chu an lungngai êm êma, an tap an tap a.

          Nithumna tûkah chuan enge lo thleng ta le?  Pathianin vantirhkoh thiltithei deuh mai A rawn tîra, Isua thlân bulah chuan a lo kal a.  Rom sipaite lah chuan thlân chu miin an hawn loh nân tiin an lo vêng khup mai a.  Isua ruang kha miin an lâkbo an hlau a nih chu!

          Vân atanga Pathian Vantirhkoh lo chhuk chu a êng êm êm maia, Rom sipai huaisente pawhin an en ngam lo a!   An mitte hi an hup dawi dawi mai a ni.  Leiah chuan an tlu zawih zawiha, vantirhkoh chu an hlau êm êm mai a nih chu!

          Vantirhkoh chuan Isua thlân chhinna lung lianpui mai chu a chawi sawn ta nawk mai a.  Isua hnênah chuan aw ring tak mai hian, “Isua, Pathian Fapa tho rawh, I Pain A ko a che” tiin a auva.  Chuvêleh Isua, mithi lo ni tawh kha A lo nung leh ta a, thlân atang chuan A lo chhuak ta a nih chu!  Mitthi A ni tawh rêng rêng loa, minung A lo ni leh ta a ni.

          Isua thiante chuan chu chu an hriatin an lâwm êm êma, khawpui lamah an tlân hawnga, mi an hmuh apiangte hnênah chuan “Isua kha A nung leh tawh, thlân atangin A tho leh tâ” tiin an hrilh a.

          A nih leh, tûnah hian Isua chu A la nung nge A thi?  Isua chu tunah pawh hian A la nung reng a ni.  A la hmangaih êm êm tho che u a nih chu!  In nu leh pâte, pi leh pûte, unaute pawh in vaiin A hmangaih êm êm vek che u a ni. Isua chu Vânah A lâwn ta a, kan chênna tûr in mawi deuh mai min siamsaka, nakinah A lo kal leh anga, Amah hmangaihtu kan nih vek chuan Vânah chuan min hruai theuh dâwn a ni.  Vânah lâwn thuai thuai in châk êm?  Isua nên, vantirhkohte nên, mithianghlim dangte nên kan chho mup mup mai dâwn a ni.  A nuam teh ang chu!  Isua nêna vâna lâwn duh zawng chu han bânphar teh u!