Zirlai-7

NAUSEN  BÎK TAK CHU

Bible Châng:          Luka 2:1-7.

Zirlai Tum:   Min hmangaih avângin Isua leiah A lo kal.

Nu & Pate Tân :      Naupangin a nu leh pa a rinchhan theih chuan a thlamuangin, hmangaih a ni tih a inhre thei thîn.  A mamawhte i ngaihtuahsak a, nêlawm taka thil i tihsak thin chuan nangmah an ring deuh deuh ang che.  Dik leh rinawm taka thil i tihsak thîn chuan naupang chumchiap pawhin an rinchhan ngam ang che.  Nêm taka i thununa, i tihdân chu tih âwm tak a nih bawk chuan, i enkawlna chu innghahna tlâk niin, thil dang hmachhawn leh tûrin i buatsaih a lo ni dâwn a ni.  I fâ hnênah dâwt hrilh hlek suh ang che.  ” ‘Ka nu leh pa pawhin dâwt min hrilh ve tho a lâwm’ tia chhuanlam an siam theihna tûr remchâng siamsak lovang che.”  Child Guidance, p. 150.

          I thusawi leh i thiltih inpersan lo sela, i rilrubuai deuh mai vângin “Pawi tawp love,” ti suh.  Puitling hriat âwm chin a nih vânga naupang i hrilh duh lo a nih chuan, a chhan hrilh ang che.  An hnêna thuphachâwi a ngai a nih chuan ti mai la.  An ngaithiam ve thei tho ang che.  I ringngam a ni tih an inhriatna avâng hian him leh hmangaihna dawngin an inhre thîn a ni.

Thawnthu : Beti leh Jimi-te hi unâu an ni a, an nu leh pate chuan an duat thei êm êm mai a ni.  An nu leh pate chuan naute thar an nei dâwn tih thu an hrilh chuan an unau chu an hlim êm êm mai a ni.  An chhûngkua chu an inbuatsaih ta sauh sauh mai a.  A pa chuan naute tân khum a siama, rawng vâr hi a hnawih a.  A nu chuan naute thawmhnâw tûr leh puan tûr te a siam a.  Naute mutna tûrah chuan puan nêm tak a phah bawk a, chu chu puan dumpâwl leh a eng a ni a, a mawi hlê a ni.  Naute khum kiangah chuan a puan tûr a vâr pawh hi a nu chuan a dah bawk a.  Naute nei tûr chuan an chhûngkua chu an inring hlê tawh mai a.  Beti leh Jimi-te unau pawh chuan naute neih hlân chu an nghâkhlel hlê mai a ni.  A nu chu nau nei tûrin Damdawi Inah a kal ta a.

          A tûkah chuan a nu chu naute no chek mai nên an lo hâwng leh ta a nih chu!  Naute chu a la tê êm êma, tawng pawh a la tawng thei lo.  A bân te, a kut te chu a tein a no chek mai a.  Sam pawh a la nei mang lova.  Naute khumah chuan an muttîra, tui tak hian a mu sêk sêk mai a.  A chângin a nu chuan hnute a hnêktîr a.  Beti leh Jimi-te chuan an vênga, an duh hlê mai a, kal pawh an kalsan phal lo a ni.  Nangni in naute in duat thîn em?  Beti-te unau pawh chuan an naute chu an duat êm êm a.  An chhûngkua chu an hlim êm êm mai a ni.

Bible Thawnthu

          Hmânlai hian nausen pakhat lo piang tûr hi miten an lo nghâkhlel êm êm mai a.  Pathianin nausên chu a lo piang dâwn tih a hrilh lâwk avângin an hmuchak êm êm a ni.  Kum rei tak an lo nghâk tawh a, thenkhat phei chu an beidawng hial tawh a ni.  “He ‘Nausen Bîk Tak’ hi a lo piang dâwn tawh lo a niang,” te an ti a.  Mahse a lo la piang ngei dâwna, thenkhat chuan an lo la nghâk fan fan a ni.

          Ni khat chu Vantirhkoh êng deuh mai hian Mari a rawn tlawh a, Mari lah chuan a lo hlâu êm êm mai a.  Vantirhkoh chuan zaidam deuh mai hian “Mari hlâu suh, thil duhawm deuh mai hrilh tûr che ka neia, i râi anga, nau i pai ang, naute i hring anga, a hmingah chuan ISUA in sa dâwn nia, chu naute chu naute narân ni lovin, Nausen Bîk Tak a ni dâwn a ni,”  tiin a hrilh a.

          Mari chu a hlimin a lawm ta hlê mai a.  Josefa hnênah chuan a thil hriat leh hmuh chu a hrilh  nghâl vat a.  Josefa leh Mari-te chuan naute lo pian hun tûr chu an nghâkhlel hlê mai a ni.  An theih ang ang chuan naute nei tûrin an lo inbuatsaih ve a, mahse thil an ngah ve si lo a ni.

          Nikhat chu Josefa chuan, “Mari, sorkarin mahni thlahtute khuaah kal tûr an ti a; keini pawh Bethlehem lamah kan kal a ngai tlat mai,” a ti a.  An thu hriat chu zawm ngei a ngai si a, zin tûr chuan an inbuatsaih ta a ni.

          Josefa leh Mari-te nupa chu Bethlehem lam panin an zin ta a.  Mari chu a râia, naute hrin a hun têp tawh si a, kal pawh a kal chak ve thei lova, sabengtung chungah te a chuanga, a hah hlê mai a ni.  Sabengtung chu a kal ri khauh khauh maia, a kal ri chuan `Klik-klap, klik-klap’ ti ang hian a hriat theih a ni.

          Tumahin motor an nei lova, chuanna tûrin Maruti leh Taxi pawh a la awm si lo.  Mi tamtak chu kein an kala, thenkhatte chu ran chungahte an chuang a.  Kawng a thuiin an hah hlawm hlê maia, thlena mut hahchawlh an châk êm êm tawh mai a ni.

          Bethlehem an thlen chuan, riahna tûr hotel a lo awm tawh si lova, Josefa leh Mari-te chuan ran dahna in an pan ta a.  Kil khat lamah chuan buhpâwl thianghlim deuh chu an phaha, an mu ta a ni.

          Bâwngpuite chu an lo bû ûl ûl maia, beramte lah chu an bê êl êl mai bawk sia, “Enge hetah hian in rawn tih ve le?” ti niâwm tak hi an ni.           Chumi zân tak chuan Nausen Bîk Tak chu a lo piang ta a.  Mari leh Josefa chu an hlim êm êm mai a ni.  Isua muttîrna tûr hmun tha pawh an nei lova, ranchawpêkna thlêngah chuan an muttîr ta tawp mai a nih chu.  Thawmhnâw mawi pawh an nei lova, tuamna tûr puan vâr chu an nei ve hrâm a ni.  Isua lo pian lai chuan vantirhkohte chu leiah a rualin an lo chhuka, Isua lo piang lawmna hla mawi tak chu an sa tâ a ni.  Nausen Isua lo piang chu rante pawhin an lâwma, nangni in lâwm ve em?  Kan vaiin kan lâwm êm êm tûr a ni!