P Zirlai-1

Zirlai 1                                 September 30–October 6, 2023

KAN TÂNA PATHIAN RAWNGBÂWLNA: Then 1

Chângvawn: “Tichuan Lalpan Adama chu A ko va, a hnênah, ‘Khawiah nge i awm?’ A ti a,” (Genesis 3:9, NKJV).

Sabbath Chawhnû                                                     September 30

Chhiar Tûr: Genesis 3:9–15; 28:15; Exodus 29:43, 45;

Matthaia 1:18–23; Johana 1:14–18; 3:16; 14:1–3.

awngbâwlna tobul leh a tum chu Pathian-ah chiah a awm a. Hê rawngbâwlna hi Abrama koh a nihna (Gen. 12:1–4) emaw, Exodus (Exod. 12:31–42) emawa intan mai a ni lo. Hê leia Isua Krista lo chênna (Matt. 1:18–25) emaw, rawngbâwla Paula zin chhuahnate (Tirhkohte 13:4–14:26) emawa intan a ni hek lo. Hê rawngbâwlna hnâ hi, khawvêl zâu leh a hnûa mihringte siam (Gen. 1:26, 27) a nih khân, Amah Pathian-a intan a ni.

Pathian Lehkhathûah hian Pathian chu A fâte rawn pawh leh an zînga awm châk reng a nih thû kan hmû a. A tîr atangin, Adama leh Evi nên inlaichînna a neihpui a. Sual lo luh hnû pawhin, A rawngbâwlna chu a chhunzawm zêl a; tûnah erawh chuan mihringte nêna inlaichînna chu dintharleh a lo ngai ta a. Khawvêl tâwpah chuan Pathian rawngbâwlna hi zawh a ni dâwn a (Thup. 21–22), chuvâng chuan khawvêl hnêna chatuan chanchin tha (Thup. 14:6, 7) puân darh hna thawk tûra chawhphûr kan ni.

Rawngbâwla chêtna eng pawh ni se, Siamtu nêna inlaichînnaa lungphûm nei, Amâ rawngbâwlna leh nungchang dik tak hriatthiamnaa innghat a ni ngêi tûr a ni. Mahse, Pathian rawngbâwlna kan manthiam hmâin, rawngbâwlna Pathian zâwk chu kan hriatthiam hmasak a ngai dâwn a ni.

October 1 Sunday

Min Zawng Chhuaktu Pathian Chu

Pathianin Amah ang takin min siam a. Duhthusâma thâ khawvêl min pê a, chû chu Amâ nihna hlu ber: hmangaihna thupuia neia Amah nêna inlaichînna duhthusâm kan neihpui nân a ni. Mahse, hmangaihna chu a tak nihtîr tûrin Pathianin thilthlâwnpêk dang min pêk a nei a, chû chu duhthlang thei— eng kawng nge kan zawh dâwn tih duhthlang thei nihna a ni. Ni e, Pathianin Adama leh Evi-te hnênah thuâwih loh hlauhawmna leh, nghawng pawi tak a nei thei a ni tih thû-ah kaihhruaina chiang takte A pe diâm a (Gen. 2:16, 17). Setana erawh chuan, chhia leh tha hriatna thing rah an ei pawhin nghawng tha lo a nei lo vang tiin ei tûrin verther takin a bum ta mai a. Chû chauh ni lo vin, “Pathian ang niin, a chhia leh a thâ an hria ang” (Gen. 3:5, NKJV) tiin a hrilh a. Vânduaithlâk takin, Evi chuan (thei khap) ei chu a thlang a, Adama hnênah pe vêin, ani pawh chuan chutiang thutlûkna tho chu a siam a. Thilsiam thafamkim chu sual kâidum nei a lo ni ta a ni.

Chutah chiah chuan a tîra Pathian ruâhmanna leh Lei arsi siam thar tâna ruâhmanna chu a lo danglam ta nghâl a. “Khawvêl lungphûm phûm a nih hmâa” (Efesi 1:4) lo ruâhman lâwk tawh chhandam rawngbâwlna tûr chu, a taka kalpui a lo ngai ta a ni.

Genesis 3:9–15 chhiar la. Adama leh Evi-te an tlûk hnûa Pathian thu sawi hmasa ber chu eng nge ni a, engati nge chû thû chu tûnlaia thu kalpui dânah a pawimawh viâu?

Ni e, an dinhmun dik tak chu Pathianin A hria a. Hlauhnaa khat, Adama leh Evi-te kha thil kal mêk hriat mamawhtûte an ni. An sualna nghawng chhuah râpthlâkzia an hriatthiam theih nân hmachhawn an ngai bawk. Setana pawh chu hneh a ngai bawk a. Chuta tân chuan, Pathianin Amâ rawngbâwlna tûr chu A târ lang a: chû chu chhandamna ruâhman (Gen. 3:14, 15)—chû chu “Pathianin Krista-ah chuan khawvêl hi Amah nên inremin a siam” (2 Kor. 5:19, NKJV) beisei theih dân kawng awm chhun a ni.

Chîk taka kan ngaihtuah ngai erawh chu, anmahni hmachhawn leh inremna thutiâm hmâ khân, Pathian chu lo kalin, mihring tlu tâte chu A rawn en tih hi a ni. Dinhmun beisei bo tak anga lang an ni chungin, Adama hnêna zawhna A siam hmangin Pathianin thil pahnih: tlûknaa kan dinhmun leh Amâ rawngbâwlna nihphung chu A sawi lang a. Keini hi mi bo leh chhandamna mamawh ngawih ngawih kan ni a. Ani chu min chhandam leh kan hnêna awm tum ruh tak chunga min zawng chhuaktu chu a ni.

Khawvêl chanchin kal zêlah, Pathianin: “Khawiah nge i awm?” tiin A zâwt zui zêl a. Nangmâ nuntawngah, hei hian i tân eng awmzia nge a neih a, engtin nge Ani chu i lo chhân vê tâk?

ThawhTannî October 2 Kan Zînga Chên Châk Pathian Chu

Chhiar tûr: Genesis 17:7; 26:3; 28:15. Hêng chângtea Abrahama leh a thlahte hnêna Pathian thutiâm thupui chu eng nge ni?

Thuthlung Hlui lamah, A ruâhmannate hlen chhuak tûrin A rawngbâwlna ziârâng ang zêlin Pathian chu A che zui zêl tih a lang a. Entîr nân, Tuilêt hnûa Babel mîte khân hmun khata chên hova, khawpui din leh vânte tawng khawp hiâla inchhâwng sâng sak an tum a. Pathian chu lo chêin, khawvêl puma tihdarhna tûrin an tawngte A tihdanglamsak ta a ni (Gen. 11:1–9). Chutah A rawngbâwlna chu zauh zêlin, Abrama (a hnûa Abrahama lo ni ta) chu khawvêl pum pui tâna A

malsâwmnate ni tûrin A ko ta a ni (Gen. 12:1–3). Abrahama leh a thlahte tâna Pathian thutiâmte chu thuah tam tak a ni a, chûng zînga pakhat chu a pawimawh zuâl a ni. Vawi eng emaw zât chu Pathianin, “I Pathian ka ni ang,” “Ka awmpui zêl ang che,” “I hnênah ka awm,” (Gen. 17:7, 8; 26:3; 28:15, NKJV) tîtein a puang a.

Hun lo kal zêlah, Josefa kha Aigupta-ah a awm a, mahse, A mîte tâna chhandamna thlentu-ah a tang a. Josefâ nuntawng rahbi tinah—harsatna a tawh nasat ber lai meuh pawhin—Bible chuan “Lalpa chu a hnênah A awm zêl” (Gen. 39:2, 21, 23) tiin a sawi. Chhuân lo awm zêlah, A rawngbâwlna hlen nân, Pathianin Mosia chu A mîte chu Aigupta bâwih tânna atanga chhanchhuak tûrin Faraoa hnênah A tîr a. Mosia chu “tirh chhuah” a nih dâwn lai khân Pathianin a hnênah: “Ka awmpui zêl ang che,” (Exod. 3:12, NKJV) a ti a. Hun lo kal zêlah, Jehova (Yahweh) chuan A mîte zînga chên A châkzia chu A nemnghet nawn leh thîn a ni.

Exodus 29:43, 45 chhiar la. Thuthlung Hlui huna biak bûk din a nih chhante zînga pawimawh ber chu eng nge ni?

Kawng dang dangin A fâte zînga chêng tûrin Pathianin thutlûkna A siam a. Israel fâte zînga chên A duhzia chu Mosiâ hnênah nemnghetin, biak bûk sa tûr leh, A rawngbâwlna hmanruâ ber: Isua Krista kâwktu hlimthla rawngbâwlnate din tûrin a ti a nih kha. “Inthâwina thil hlan te, Judate sâkhaw biak dâna puithiam hnâte kha Kristâ thihna leh dîlsakna hna thawh entîrna tûra din a ni. Krista nêna inkûngkaihna nei a nih chauh loh chuan, khâng sâkhaw biakna thil zawng zawngte khân eng awmzia mah a nei lo.”—Ellen G. White, The Advent Review and Herald of the Sabbath, December 17, 1872.

Nangmâ nuna Pathian chênchilhna i lo chan dân chu engtiang kawngtein nge ni?

Thawhlehnî                                                                          October 3

Kan Zînga Mi Pakhat Lo Ni Ta Pathian Chu

Thuthlung Hlui hian Siamtuin khawvêl hnêna A mîzia leh A thiltum târ langtu tûr, A mîte hmangin A ruâhmanna chu a takin a hlen zêl a. Pathian thil tih tâk zawngte kha A rawngbâwlna ruâhman ang zêla tih a ni. Zâwlnei Isaia hmangin, Pathianin “Kei hi Pathian ka ni a, a dang rêng rêng an awm sî lo, keiin a tâwp tûrte chu a tîr atang rêngin ka sawi thîn, . . . , ‘Ka remruat chu a ding chhuak ang a, ka duhzâwng zawng zawng chu ka ti vek ang,’ a ti a” (Isa. 46:9, 10, NASB).

Thuthlung Tharah erawh chuan, Pathianin mihring zînga chên A châkzia chu kawng tharin a lantîr ta thung a. Kristâ mihring channa hmangin, Eden Huana thutiam (Gen. 3:15) ni lek kha, a takah a lo chang ta a ni.

Matthaia 1:18–23-a Isuâ lo piân thu puân a nih thû kha chhiar la. Hê thû hian Pathian chungchâng eng thil pawimawhte nge min hrilh?

“Pathian kan hnêna awm.” Immanuela. Biak bûkah khân Pathian chu Amâ mîte zîngah A lo chêng tawh a, tûnah erawh chuan Ani chu Nazareth Isua hmangin, a takin an zîngah A lo chêng ta a. Nihphung leh rawngbâwlna hmanga kan zînga chên zui zêl A châkzia chu Isuâ lo piannaah khân Pathianin a takin a lantîr a: Pathian Fapa chu mihring pumhlûm leh, Pathian hlang hlak niin, “Kei hi kawng leh thutak leh nunna chu ka ni. Keimaha kal lo chu tû mah Pâ hnên an thleng ngai lo,” (Johana 14:6, NKJV) titu nên inpumkhat an nihna chu nemngheh a ni.

Johana 1:14–18 chhiar la. Kristâ mihring channa atang khân, kan tâna Pathian rawngbâwlna chungchâng eng nge i zir chhuah theih? _________

Pathian chu A rawngbâwlnaa che zui zêlin, chutah Isua Krista hmangin A fâte zîngah tîsâin A lo chêng a. “Pâ fa mal neih ropui angin a ropuizia kan hmû, khawngaih leh thutakin a khat a” (Johana 1:14, NIV), hei hian Thuthlung Hlui hrilh lâwknate chu a tifamkim a; chunglam ruâhmanna ang zêlin, kan zînga pakhat, Pathian mihring tîsaa lo chang a ni a. Rawngbâwlna Pathian chuan Amâ thil ruâhman chu a hlen chhuak zui zêl a ni.

Pathianin min hmangaihna chu a ropui êm avângin, keimahni angin mihringah A lo chang tih awmzia hi ngaihtuah la. Mi dangte tâna rawngbâwlsak thû-ah hê hmangaihna hi engtianga chhâng lêt tûr nge kan nih?

Nilâinî October 4 Kan Hnêna Awm Zui Zêl Pathian Chu

Isuâ nun leh rawngbâwlna kha Pathian inpuân chhuahna ropui tak a ni. Kum thum vêl chhûng khân Pathianin Amâ nihna leh, A rawngbâwlna chu, a hmâ chhuânte hmanga A inpuân chhuahna âia fiah zâwkin A inpuâng chhuak ta a ni. Krista kha duhthusâm ang taka “hmuh theih loh Pathian anpui” leh, “Famkimna tin rêng chu amaha awm reng, . . . a kraws thisen zâra remna lo siamtu” (Kolosa 1:15, 19, 20, NKJV) chu a ni. Krista-ah Pathian rawngbâwlna nihphung chu chiang taka târ lan a ni ta a. Amah Isua khân A rawngbâwlna chungchâng chu, “Mihring Fapa hi bo hnû zawnga chhandam tûrin A lo kal a ni,” (Luka 19:10, NKJV) tiin a puâng ta a ni.

Johana 3:16 chhiarin, chîk takin ngaihtuah la. Engtin nge hetah hian Pathian hmangaihna leh rawngbâwlna kal kawp dân chu i hmuh?

A rawngbâwl tâwp dâwn hnaih, hapta hnuhnung berah khân Isuan a mihring dinhmun tâwpna a hnâi ta tih a hria a. 10

Khatih hun chhûnga thil thlengte kha hun kal ta a hmalam hun beiseina an lo neihte nêna inzawmna nei an ni hlawm a. Kalhlen Kût—Aiguptaa hnehchhiahna laka zalênna entîrna—hman chhûng khân, Pathian mihringa lo chang, Isua Krista’n sual hrênga tâng min chhanchhuak tûrin Amâ nunna A hlân a. Tirhkoh Paula’n, “Amahah chuan Pathian felna kan lo nih theihna tûrin, sual rêng rêng hre lo chu, Pathianin keimahni avângin sualah a siam,” (2 Kor. 5:21, NIV) tiin a ziak a ni.

Matthaia 28:18–20 chhiar la. Rawngbâwlna Thupêk Ropuiah hian eng thutiam nge kan hmuh theih? Pathian rawngbâwlnaa kan inhman laiin engtin nge rinngamna min neihtîr?

Kristâ thihna kha inremna tâwpna ni lo vin, chumi tihpuitlinna tûr pêng khat a ni zâwk. A thawhlehna zârah Isuan thihna hnehin “lei leh vâna thuneihna zawng zawng . . .” (Matt. 28:18, NKJV) chu a chang ta a ni. Hê thil behchhan hian, khawvêl puma Amâ hnungzuitu zawng zawngte chu, “ ‘Kei hi in hnênah ka awm zêl ang, khawvêl tâwp thlengin,” (Matt. 28:20, NKJV, emphasis supplied) tih thutiâm ropui nên rawngbâwla che chhuak tûrin A tîr chhuak ta a ni.

Rawngbâwlnaa i inhman mêk lai hian, engtiang kawngtein nge Isuan, “In hnênah ka awm zêl ang” a tih kha nangmâ nuna a lo thlen famkimna i lo hmuh vê tâk?

Ningânî                                                                                 October 5

Kan Tâna Lo Kal Leh Tûr Pathian Chu

Johana 14:1–3 chhiar la. Engtiang kawngtein nge Lehkhathûa kan hmuh tâwpna-hun thuchah nên a inzawm?_____________________

Hê leia rawng A bâwl chhûng khân, Kristâ thutiâm hlu ber berte zînga pakhat, beiseina lâwmawm, Siamtûin chatuana kan zînga chên a châkzia târ langtu chu hei hi a ni. Isuan, “Ka lo kîr leh ang a, ka awmnaa in awm vê theih nân ka hnêna awm tûrin ka hruai ang che u,” (Johana 14:3, NIV, emphasis supplied) a ti a ni.

Tirhkoh Johanan chû thutiâm chu a takin a lo la thleng ngêi dâwn tih a sawi a. “Lalthutphah atangin aw ring takin, ‘Ngai teh, Pathian bâwktê chu mihring zîngah a lo awm ta, Ani chu an hnênah a awm ang a, anni chu A mîte an ni ang a, Pathian ngêi chu an hnênah a awm ang a, an Pathian a ni bawk ang’ a tih rî chu ka hria a,” (Thup. 21:3, NKJV) tiin.

“Tlanna hnâ chu zawh fel a ni tawh ang a, sual pun thinnaah chuan khawngaihna a pung nasa lehzual ang. He lei, Setana’n a ram anga a lo chhâl thin hi man pea lei a nih bâkah, châwimâwiin a awm ang       Hê lei, mihring tîsa pûa Pathian Fapa lo kalna, ropuina Lalpâ lo khawsak tawhna, A tuârna leh thihna hmun hi, thil engkim A siam thar hunah, Pathian bâwktê chu mihring zîngah a awm tawh ang  Lalpâ tlansâte chu A êngah chatuanin an lêng ang a, a thilpêk, a ropuizia sawi hleih theih loh–‘Emmanuela, Pathian kan hnêna awm’ chu an fak kumkhua ang.”—Ellen G. White, Chatuan Nghahfâk, p. 20.

Hetah hian Tlanna ziârâng chu mâwi theih tâwpin kan hmû a. Rawngbâwlna Pathian chuan chatuana A fâte nêna chên ho A châkna chu a takin a lo thleng famkim tawh dâwn a ni. Hê thil a taka thlenna pêng khat han nih chu hamthatna namên lo a va ni dâwn teh lul êm!

Kâr Tina Chonate. Tûn kuartar chhûng zawng hian Pathian rawngbâwlnaa thinlung taka tel tûra sâwm i ni chho zêl dâwn a. Hei hi rawngbâwlna Pathian chu nangmâ nuna A lo chêtna a taka hriatna leh, hamthatna a ni dâwn a ni. Hê hun tak mai hi nangmâ nun inen lêtna atâna remchângah lâin, i thil zir chhuah chu kâr tina in pâwl member-te hnêna hrilh thei tûrin inpeih sâ fo ang che. Chûbâkah,

Hmalâkna Tûr: tih hmang hian Pathian rawngbâwlnaa i inhmanna pawh puntîr zêl tûra fuih phûr i ni bawk ang.

Chona: Pathian rawngbâwlna pêng khat ni tûra i thinlung hawnsak tûr chein kâr thar nî tinin Amâ hnênah tawngtai ziah ang che.

Hmalâkna Tûr: Nangmâ nuna mî tû emaw—thenawm, thawhpui, dâwrnghâk, bus khalhtu, hmunphiat leh a dangte hming hriat tum ang che. Chû mî tân chuan nî tinin i tawngtaisak dâwn nia.

Zirtâwpnî                                                                            October 6

Zir Belhna: “Mihringte tlan nâna Pathian thil ruahman hi Adama tlûk hnûa ngaihtuah chhuah chawp tâk mai a ni lo va, ‘thurûk, chatuan atâ inthup thîn’ a ni zâwk. Rome 16:25, R. V. . . . Chatuan atanga Pathian lalthutphah ngahchhan lo ni fo, nunna kaihhruaina dân bulpui hi zâwi zâwi a, a hun têa rawn inpharh zêl a ni a. A tîr atang rêngin Setana kalsualna lo awm tûr te, kalsualna tan chhuaktu bumna thiltihtheihna avânga mihring tlûkna lo awm tûr te hi Pathian leh Krista chuan an hre lâwk vek. Sual hi lo awm tûr rênga Pathianin a lo ruat sa a ni lo va, a lo awm dâwn tih erawh chu a hmu lâwk vek a, a lo awm huna tan lâk dân tûr pawh a duâng sa vek. Pathianin khawvêl a hmangaih êm êm avângin A Fapa mal neih chhun pêk a tiam a, ‘Amah chu tu pawh a ring apiang an boral lohva, chatuana nunna an neih zâwk nân,’ Johana 3:16.”—Ellen G. White, Chatuan Nghahfâk, p. 15.

“Kristan A zirtîrte hnênah an thawh tûrte chu a awlsam ang tih a hrilh ngai lo………………………………. Mahse anmahni chauha bei tûrin A hnutchhiah lo vang. An hnênah A awm zêl dâwn a ni tih a

hrilh a, rinnaa an kal chhuah chuan, Engkimtitheia phaw hnuaiah an che vêl dâwn a ni………………………………………..

A thû an âwih chhûng leh, Amah nêna an thawh ho chhûng chuan an hlawhchham thei lo vang. Hnam zawng zawngte hnêna kal tûrin a ngên hlawm a. Mihringte chên theihna hmun hla berahte pawh kal zêl ula, chûngahte pawh chuan in hnênah ka awm zêl ang. Rinna leh huaisenna nên thawk ula, englai mahin ka kalsan dâwn sî lo che u a. In hnênah ka awm zêl ang a, in hna thawhnaahte tanpui che uin, kaihruai leh thlamuân a, tithianghlim che u leh, enkawl zêl tûr che uin, mîte chu vân lam in hawitîr theihna tûra in thusawiahte chuan hlawhtlinna ka pê ang che u.”—Ellen G. White, Tirhkohte Thiltih, pp. 24, 25.

Sawi Ho Tûr:

*Mihring tlu tâte hnêna Pathian thu sawi hmasa ber kha “Eng nge i tih tâk?” tih emaw, “Engati nge ka thû i âwih loh?” tih emaw a ni lo tih kha ngaihtuah la. Chuti a hnehin, “Khawiah nge i awm?” tih a ni zâwk a. Hê thû hian keimahnî leh kan hmangaihte tân, Pathian thil tum chuan eng thlamuânna nge min thlen tûr ni zâwk ang?

*Amah Pathian ngêi chu, Isua hmang khân min chhandam tûrin khawvêlah A lo kal tih chungchâng hi ngaihtuah la. Kraws chunga Krista awm kha Pathian rawngbâwlna târ lanna chiang ber a ni. Hei hian A nungchang chungchâng eng nge min hrilh?

*Rawngbâwlna hi Pathian tâ a ni. Chuvângin, Ani chuan hnâ atâna mîte thuâmin, A tichak dâwn a ni. Chuti a nih sî chuan, khawvêl puma rawngbâwl a khirh zia ngaihtuahin, tling lo intihna leh hlauhna rilrû putna chu engtianga chin fel tûr nge ni ta ang?