P Zirlai-13

December 23–29, 2023

PATHIAN RAWNGBÂWLNA KHÂRNA CHU

Chângvawn: “Chutichuan hêng thil zawng zawngte hi boral vek tûr a nih avângin, Pathian nî lo thleng tûr chu lo thlîr leh, thlen hmâtîr tûrin, in awm dân thianghlim leh Pathian ngaihsak kawngah chuan mi eng ang nge in nih tûr le?” (2 Petera 3:11, 12, NKJV).

Sabbath Chawhnû December 23

Chhiar Tûr: Luka 11:23; 1 Timothea 2:4; 1 Petera 2:9; Thupuan 1:1–7; 14:6–12; 21:1–4.

Thupuan bû hi tâwpna huna thilthleng tûr ngaihtuahnain a khat a. A thupui ber chu Krista leh Setana kâra inbeihna thû a ni. Setanan dân ang taka lei chelhtu a nihna chu a hloh tawh a, tûnah chuan Pathian chunga rinawmte a ûmzui ta thung a.

Pathian fâte, mi fel la damte leh, Adama leh Evi-te suala an tlûk atanga mi rinawm thi tâte Isuâ lo kal lehnaa chhan- chhuah an nihna hmangin a vâwrtâwp a lo thleng dâwn a. Hê bû hian Setana leh mi sualte chu meia hâl ral an nih a, hê lei siam thara Isuan A chatuan lalram a din ngheh tûr thû pawh min entîr bawk.

Thupuan zirtûte chuan kum zabi khatna atanga tâwpna hun, kan hun thlenga kohhran chanchina thilthleng tûr chhin- chhiahna lo sawi lâwkte chu thahnemngai taka dapin an târ lang a. Chutianga titu tûr pawh an ni rêng a ni.

Tichuan tûn kuartar zirlai hnuhnung ber hmang hian, Thupuan chu rawngbâwlna bû, A rawngbâwl tûra kohhran min kotu Pathian rawngbâwlna bû a ni. Koh kan nihna chu, Pathian pawm emaw, hnar emaw tûra thutlûkna an siam theuh thlenga ‘tûnlai thudik’ khawvêla puâng tûrin a ni.

Sunday December 24

Thupuan: Tâwpna Huna Pathian Rawngbâwlna

Thupuan bû tlar hmasâte hian a chhiartu chu hê lehkhabû hi Pathian rawngbâwlna thupuia nei a ni tih a kawhhmuh a ni.

Thupuan 1:1–7 chhiar la. Engtiang kawngtein nge Thupuan hian tâwpna huna Pathian rawngbâwlna chu thupuiah a nei tih chianna i hmuh theih?

Châng hmasa lama Isua chu Thupuan lo chhuahna leh thupui ber a ni tih a târ lan hnûin, Thupuan 1:4, 5 chuan Pathiana Mi Pathum, mihringte chhandam nâna lungruâl taka thawk tlângte a sawi lang a. Pa chu chatuan mî, awm tawh leh awm mêk leh lo la awm tûra chu a ni. Thlarau Thianghlim, kum zabi khatna laia kohhran hmasâte zînga thiltithei taka thawk thîn hming sawi a ni a. Chutah Johanan Isua Kristâ nihna “thuhretu rinawm,” “mitthi zîng atâ piang hmasa ber” (Thup. 1:5, NRSV) chu, dân ang thlapa hê lei khawvêl neitu a nihna chu a târ lang zui a. Setanan hê leia lalram din ngheh a tumna chu tihtlawlh a ni ta a. Pathianin Setana chunga hnehna A chan bâkah, Siamtû thisen chuan kan bawhchhiatna leh muâlphona chu a sil fâi ta a ni.

Chhiar tûr: Thupuan 1:6 leh 1 Petera 2:9. Hêng chângtea târ lan tlante nihnate hian eng pawimawhna tak nge a neih?

Pathian rawngbâwlnain a tum chu mihring boral mêkte hmun him lama hnuh sawn mai a ni lo. Keimahnia Pathian anna chu dinthar a nih leh tâk avângin, Pathian chhandamna chuan dinhmun thâr leh duhawm tak min hlui a. Isuâ thisen chhuak zâra lei leh vân Lalber nêna thisena inlaichîn kan lo nih tâk avângin, tlante chu lal chhûngkaw mîte kan lo ni a. Tûna lalber chhûngkaw mî kan lo nih tâkah chuan, mihringte chhandam an nihna tûra lal chhûngkaw rawngbâwlnaah chuan kan tel vê ta a. Chû chuan puithiamahte min siam a! Kristan A kohhran chu ‘lalramah’ a chantîr a, chuta mi mal tinte chu ‘puithiamte’ an ni. Lalram mî leh sâ nihna chu puithiam nihna a ni.

Thupuan 1:7-ah, rawngbâwlna hna tuahzia kan hmû a: Isua chu a lo kal ang a, mi bo an nih avângin hnamten an tahpui dâwn a ni. Amâ laka inlahrangte pawh Pathian chuan A hnêna awm tûrin a duh a ni.

Thupuan bû hi kêu sâ a ni a, tichuan mihringte tâna Pathian rawngbâwlna pawh kêu hawn a ni ta bawk.

Pathian siam lek kan ni lo va, man to taka Amâ tlante kan ni bawk. Kan tûn dinhmun chu eng ang pawh ni se, engati nge hê thutak hi beiseina nasa tak min siamsak tûr a nih?

Thawhtannî  December 25

Vântirhkoh Pathum Thuchahte leh Rawngbâwlna

Thupuan bû hian Indona Ropui thupui chu entîrna hmangin chiang takin min târ lansak a, chûng zînga chiang ber chu Thupuan 12:12-a: “ ‘Chuvangin, aw, vânte leh a chhûnga awmte u, lâwm rawh u! Lei leh tuifinriat chung a pik e! Diabola chuan hun tlêm tê chauh a nei tih a inhriat avânga thinur êm êma in hnêna a lo chhuk tak avângin,’ a tih ka hria” (NKJV) ti hi a ni mahnâ. Tâwpna huna a vâwrtâwp thleng tûr Indona Ropui tel lo hi chuan, Pathian Lehkhathû hi tû mahin an manthiam theih a rinawm lo.

Thupuan 14:6–12 chhiar la. Kan rawngbâwlna leh thuchah chungchânga heta târ lan chu eng nge ni a, eng pawimawhna tak nge a neih?

Rawngbâwlna thupui, Pathian rawngbâwlna chu a thuchah a ni a, chû chu chanchin thâ a ni. A nihna takah chuan, a thuchah chu rawngbâwlna chu a ni. Thil lo thleng tûrte chungchângah, khawvêlah vaulâwkna thû puân chhuah a ngai a, mi tinte hi, nunna emaw thihna emaw kâra duhthlanna siam tûra nawr luih an la ni vek dâwn a ni.

“Tû pawh ka lama tang lo chuan mi do a ni; tû pawh mi lâk khâwmpui lo chuan a tidarh a ni” (Luka 11:23, NKJV). Kan rawngbâwlna nêna inzawm eng thil nge Isuan hetah hian A sawi?

Thupuan 14-a vântirhkoh pathumte thuchah hi, khawvêla puâng tûra Seventh-day Adventist-te koh an nihna laimû ber chu a ni. A thupui ber, a innghahna ni nghâl chu, thupui pahnih: “Chatuana Chanchin Thâ,” (Thup. 14:6, NKJV) leh Siamtu chibaibûkna chu a ni. Hêng thupui pahnihte hi mi thianghlimte chungchâng sawinaah a lo lang a: “Heta hi mi thianghlimte chhelna chu; heta hi Pathian thupêkte leh Isuâ rinna vawngtûte chu an awm e,” (Thup. 14:12, NKJV). Thil dang eng pawh tiin, mîte tanpui te pawh a tha vek chungin—koh kan nihna leh, kan rawngbâwlna tûr hi kan hmuh kân ngai tûr a ni lo va, chû chu ‘chatuan chanchin thâ’-a kan hmuh khawvêl bo tâna beiseina chu puâng chhuakin, nakin lawka thil lo thleng tûr chung- chângah vaulâwkna kan pe tûr a ni.

Tû pawh ka lama tang lo chu mi do a ni” (Luka 11:23, NKJV). Engtin nge heta Isuâ sawi hi kan hnêna sawi a ni tih i manthiam dân? Engati nge hêng thûte hian kan thinlungte awmna hmun dik tak inen chiang tûra min tih?

Thawhlehnî  December 26

Buaina Hnuhnung

Isuan A zirtîrte leh keini hnêna A sawi chu: “ ‘Chuti- chuan kal ula, hnam zawng zawngte zirtîrahte siam ula, Pa leh Fapa leh Thlarau Thianghlim hmingin baptis ula, thû ka pêk zawng zawng che u pawm tûrin zirtîr rawh u. Ngai teh u, kei kumkhuain, khawvêl tâwp thleng pawhin, in hnênah ka awm zêl ang, Amen,” (Matt. 28:19, 20, NKJV) tih a ni. Hei hi Tirhchhuahna Thupêk Ropui a ni a, kawng tam takin vântirhkoh pathum thuchah a ni nghâl bawk a; chû chu ‘hnam tin, chi tin, tawng tin leh mi(pui) tinte’ (Thup. 14:6, NKJV) hnêna puân tûr ‘tûnlai thudik’ (2 Pet. 1:12) Thupêk Ropui hmanga târ lan chu a ni.

Chhiar tûr: 1 Johana 4:8; 2 Petera 3:9; 1 Timothea 2:4 leh Genesis 12:3. Engati nge mi chi tinte hi Pathian tân an pawimawh theuh?__

Kristâ hmangaihna chu, thlei bîk nei lo va mî zawng zawng huâp zo a ni. Krista chu ruât lâwk mi bîkte tân chauh a thî tih zirtîrna kalhin, Bible chuan Kristâ thihna kha mî zawng zawng tân, chi chin, hnam tin huâp kim vek a nih zâwk thû chiang takin a sawi a. Mihring i nih chuan, Krista chu i tân A thî a ni. Tû tân pawha zawhna awm chhun chu, Engtin nge A thihna kha i chhân lêt tih a ni.

Isuâ lo kîr leh hunah, khawvêlah pâwl hnih chiah an awm dâwn, chû chu: Thupuan 13 leh 17-a târlan anga sâkhuâ leh sorkar thuneihna hmanga Setana thuneihna hnuaia intulûtte leh, Isua Kristâ hnêna intulût hmiah a, “Pathian thupêkte” (Thup. 14:12) vawnga an rinna târ langtûte chu an ni ang.

A tîr atangin, mihringte kha Pathian rina leh A felna kawng leh hmangaihna finfiahna neitûte an lo ni tawh a (Rom. 1:18–21). Chuvâng chuan, hmânlai atangin mî zawng zawngte chu, an hre tam emaw, an hrethiam lo emaw pawh ni se, Pathian thawhpuia an nun dân hmanga an chungchâng rêlsak an ni ang (Rom. 2:11–16).

Mahse, hê tâwpna hunah hian, pâwl hniha insiamna hi a thang zêl a, chutah chuan chhia leh tha hriatna hmang tûra zalênna inzahsak lam a awm dâwn lo. Mî zawng zawng hi Setana pâwl lama tang tûra nawr luih an la ni vek dâwn. Chuvâng tak chuan chanchin tha puân darh leh, Setana chêt dân hmang chiang taka târ lan hi a hmanhmawh thlâk êm êm a ni. Chû chu Vântirhkoh Pathum Thuchah, kan rawng- bâwlnain a tum tak chu a ni rêng a ni.

Nangmâ tân ngêi Kristan A thihsak che tih thû-ah hian châm zui la. Eng thilin nge i thil lo tih tâkte chu a sual êm vângin, kraws chunga Kristâ thihna khân a tlêng fâi zo lo mai ang tih ngaihtuahna neihtîr thei che?         

Nilâinî December 27

Rawngbâwlnaa Hlawhtling

Rawngbâwlnaa hlawhtlinna hi eng nge ni? Baptisma chan tamtîr te, kohhran lian din te, pun chaknate anga ngai tûra thlêm kan ni mai thei e. Hê leia hnam tin leh mi(pui) tinte hnêna chanchin tha hmanga lût tawh anga ngaiin, chûng chu radio te, internet te leh TV hmanga zawh duâk theihah kan ngai pawh a ni thei. Hêng thil zawng zawngte hi an tangkai leh that viâu laiin, Paulan Korin khuaa ringtu chhûngkuate hnêna a ziah kha kan hre reng tûr a ni: “Keiin ka phun a, Apollovan tuiin a châwm a, nimahsela Pathianin a thantîr a ni,” (1 Kor. 3:6, NKJV). Tawngkam dang chuan, thupuia kan neih tûr chu, a tih dân hmang hi a ni; Pathianin thupuia A neih chu a thang zêl ang.

Pathian rawngbâwlna thil tum ber chu, hê leia hnam tin zînga mi bote chhandam a, A rawngbâwlnaa inhmang tûra Isuâ zirtîr rinawma siam a ni.

Hêng Bible chângte hi chhiar la. Isuâ hnungzuitûte nihna tûr chungchâng eng nge min hrilh?

2 Korin 11:2 _______________________________________________

Isaia 30:21; Johana 10:27; 16:12, 13 ___________________________

2 Thesalonika 2:9–11; Hebrai 3:12, 13; 1 Johana 1:8 ______________

1 Johana 1:9, Thupuan 7:14, Thupuan 19:8 ______________________

Isuâ zirtîrte chu thianghlim, mo thianghlim ni tûra Isuâ chunga rinawm tlatte an ni a. A Thlarau Thianghlim aw nêm dam diâi hruaina ang zêla Isua zuitûte an ni. Hetah hian mi dangte tâna rawngbâwlsak tûra A mi hruaina zui pawh a tel.

Hê zirtîr nihnaah hian inbumna a tel lo. Zirtîrna dik lo, bawlhhlawhna leh rinhlelhna hmanga hruai bona a awm hek lo. Mi dangte chunga lêng anga inngaihna pawh a awm lo. Mi famkim lo, Pathian khawngaihna leh zahngaihnaa tih- thianghlim mamawhtu nih an inhria a. Hei hi hrethiamin, an rinpui mi dangte laka zilhna leh, zirtîrna dawng tûrin an inhawng a. Rawngbâwlnaa hlawhtlinna thlentu chu hetiang anga zirtîra insiamna hi a ni.

“Kristâ hnênah chuan nula thianghlim angin” (2 Kor. 11:2) tih hian eng nge a kawh? Engtin nge keini mi sualte hi Pathian hmâah chutiang chu kan nih theih ang a, Kristâ tâna nula thianghlim ang nih dân kan kawhhmuh theih ang?

Ningânî December 28

Rawngbâwlna Thawk Zo

Chhiar tûr: Thupuan 21:1–4; 21:22–22:5. Hetah hian eng thil thleng chungchâng nge a sawi?

Lei thar chu paradis nuâm tak a ni dâwn! Thihna leh sual a awm tawh lo vang a, Setana leh mi suaksualte tihboral an ni tawh ang. Chhandamtu duhawm chu hmûin, kan hmangaihte nên kan chêng zâ tawh ang. Hnam tin tawng tin atanga lo chhuak âiawhtûten lei thar chu an luah ang.

Khawvêl hmun hrang hranga mi chi hrang hrangte zîngah rawngbâwlna neih a nih leh nih loh thutlûkna siam tûrin General Conference Mission Board chuan Global Mission tehfung a siam a. “Rawngbâwl tawhna” chu pâwn lam tanpuina ngiat lo va mi dangte hnêna hlâwk taka thuhretûa tang thei tûra mihring leh châkkhâite nei chin a ni; Pathian biak inkhâwmna te, Bible te leh mahnî tawng ngêia lehkha dangte nei; tawng lehlin ngai lo va mi dangte hnêna thuhretûa tang tûr kohhran hruaitu tûr anmahnî zînga mî ngêi nei thei a ni bawk.

“Rawng la bâwl lohna” erawh chu, pâwn lam tanpuina ngiat lo va mi dangte hnêna hlâwk taka thuhretûa tang thei tûra mihring leh châkkhâite la nei vê lo a ni.

Tualchhûng kohhran leh conference tin hian an biâl huâm chhûnga tlawh pawh ngai hnam/chi tinte chu an thliâr fel vek tûr a ni. Chhandamtû lo kîr lehna tihmanhmawh a, min tiâmsak anga vân thar leh lei thara kan chênpui theihna tûra, mi chi tinte zînga zirtîrahte siam tûra Pathian rawngbâwlnaa inpeipun hun chu tûn hi a ni.

Chona: Engtin nge Kristâ lo kîr lehna tûr chu i tih hmanhmawh theih ang? Chanchin tha hriat mamawh- tûte thinlungah beiseina chî i tuhsak mêk em? Rinawm taka Kristâ thuâwihna nun an zir theih nân, ring tharte chu ‘tuiin i châwm’ mêk em? Nî tina i tawngtaisak thinte hnêna lei siam thar lehna tûr thutiâm chu i hrilh theih nân, remchânnate dîlin tawngtai ang che.

Hmalâkna Tûr: I ‘zirtîrte’ zînga thenkhat chu Krista pawm tûrin an inpeih mai thei e. Chutah chuan kohhran emaw ringtu pâwlte zawm pawh a tel thei ang. Chûng mîte anga inchanin, a vawi khatna atâna in biak ina inkhâwm tûr angin inngaihruat chhin teh. Eng ang nuntawng nge chû mî chuan a neih ang? Mi tharte lo lâwm leh zirtîra siam tûrin, in kohhran kha eng ang taka lo inpeih lâwk nge a nih? Tûna in kohhran mai kha ni lo vin, ringtu pâwl tharte din tûrin i inhawng em? In chak lohna laite thuâm tha tûrin ruâhmanna siam teh u. I ngaih dân chu in kohhran hruaitûte sawipui la, in kohhran kha zirtîra siamna kawnga chak zâwka hmâ in lâk theih nân, ruâhmanna hlen tûrin thawhpui ang che.

Zirtâwpnî December 29

Zir Belhna: “Tlanna ruahmanna ropui chuan khawvêlah Pathian duhsakna famkim a rawn pe lêt leh ang. Mihring chauh ni lovin lei pawh hi tlan a ni a, chatuana thuâwihnaah chuan a awm tawh ang. Kum sâng ruk lai Setana chuan lei hi neih tumin a bei a. Tûnah chuan thil siamte tâna Pathian thil tum dik tak chu tih hlawhtlin a ni dâwn ta. ‘Chung- nungbera mi thianghimte chuan ram chu an chang ang a, kumkhuain, kumkhaw tlaitluânin.”—Ellen G. White, Thlahtubulte leh Zâwlneite, p. 347.

Mahse chû chu a taka a chan theih hmâin Pathian chu A rawngbâwlnaah thawhpuiin, siamthar-lehna tûra Pathian thutiâm pêng khata tangin, mîten vaulâwkna thuchah chu an pawm theih nân kan thawhpui ngêi tûr a ni.

“Kan rinna la hre vê lote tâna thawhpuitu tam zâwk hmuh hi ka châk thîn a ni. Mi tam tak chuan vântirhkoh pathum thuchah an ngaihthlâk atangin êng ropui an dawng tawh a, tûnah hian an chênna lam biâl khawvêlah chuan hêng thuchahte hi an puâng chhuak vê tûr a ni. Thutak êng chu mi dangte hnêna sem chhuak tûra kawng hawn tûra ka tih tûr chu hlen ka châk a. Râlthuam inbel tûrin Lalpan min tanpui mawlh rawh se. Khawvêl hnêna vaulâwkna hnuhnung pe tûra hna khûn thawk tûrin ringtûte chu tangruâl rawh se.”—Ellen G. White, Letter 390, 1907 (unpublished).

Tûn kuartar chhûng zawngin Pathian rawngbâwlna thupui leh pêng hrang hrangte chungchâng kan lo zir ta a. Tûn kâr chhûng hian Pathian nêna inlaichînna dinthar lehna thû manthiam tûra Thupuana a hawnna tûrte kan dap chhuak a. Chû chuan rawngbâwl zawh a nih a, lei hi siam thar leh dinthar a nihna thûin a vâwrtâwp min thlenpui a. Kan lei chanchinah, sual leh tawrhna tihboralna chu hun râpthlâk ber a nih dâwn laiin, Pathian chuan hê tihboralna piah lam chu min thlîrpuiin, hê lei din tharna thutiâm hmangin thla- muânna leh phûrna min siamsak tho bawk a ni.

Sawi Ho Tûr

©“Chatuan chanchin tha” chu eng nge ni? Engati nge “chatuan” daih a nih? Engati nge a zirtîr chu kan rawngbâwlna lungphûm a nihna chhan tûr?

©Engati nge Vantirhkoh Pathum Thuchahah hian chu thil sawi-uârna chu kan neih? Engtin nge hêng thu- chahtea vaulâwkna thu khawng taktea ‘tih loh tûr’ lamte âia Isua mawlh chu thupuiah kan nei zâwk tûr a ni tih hi i dawnsawn?

©Engtin nge tun kuartar chhung (zirlai) hian rawng- bâwlna pawimawhzia chauh ni lo, chutah chuan koh kan nihna ang taka nang leh in kohhran kha nasa zâwka inhmang tûr in nihna manthiam zâwk tûra a tanpui che u?