P Zirlai-6

November 4–10, 2023

RAWNGBÂWL TÛRA CHAWHPHÛRNA LEH INBUATSAIHNA

Chângvawn: “Hêng hi ka thû kha a ni, Mosia Dânah te, Zâwlnei Lehkhabûah te, Fakna Hla Bû-ah te ka chanchin ziak apiang a lo thlen tûrzia in hnêna ka awm laia ka hrilh thin che u kha,” (Luka 24:44, NKJV).

Sabbath Chawhnû November 4

Chhiar Tûr: Luka 24:1–12, 36–49; Tirhkohte 1:12–26; 2:1– 41; 1 Korin 11:1; Hebrai 10:24, 25.

PAULAN Filipi mîte hnênah heti hian a ziak: “Thenkhat chuan îtsîkna leh elrelna avângin Kristâ thû chu an hril thîn a, a then erawh chuan rilru tha tak pûin an hril thung a; chûngte chuan Chanchin Tha tan tûrin Pathianin hnâ min pê a ni tih hriain hmangaihna avânga hril an ni. Mi thenkhat zawngin an ti tak tak lo, elrelna avâng chauhin kawl ka bun chungchângah hian buaina mi belhchhahsak tûra ti an ni. Eng nge a pawina? A derin emaw, a takin emaw Kristâ Thu hrilh a ni ta rêng rêng a, chu chuan mi tilâwm tho ve. A ni, ka lâwm zêl ang.” (Filipi 1:15–18, NKJV).

Thu thiltithei tak a ni! A derin emaw, a takin emaw Kristâ Thu hrilh a ni ta kha Paula tâna pawimawh chu a ni. Duhthusâm ang chuan, Kristâ Thû kan hril chhan te, kan rawngbâwlna te, chanchin thâ nêna mi dangte kan pawh chhan chu mahnî-hmasialna, îtsîkna leh buaina chawhchhuah duh vâng ni lo vin, hmangaihna leh thutak atanga lo chhuak a ni zâwk tûr a ni.

Chuti chu, Kristâ Thû kan puân chhan tûr thenkhat chu engte nge ni ang a, hê thil kan tihna tûra kan inbuatsaih dân tûr kawng thenkhat chu engte nge ni ang le?

Tûn kâr chhûng hian kan rawngbâwlna atâna min kaihhruai nân kohhran hmasa huna thilthleng thenkhatte kha kan en ho dâwn a ni.

Sunday November 5

Chanchin Tha Puâng Tûrin

Luka 24:1–12 chhiar la. Kristâ thawhleh thu hretûte chhân lêtna chu eng nge ni?

Luka sawi dânin, Isuâ thih hnû Sunday zîng hmâ takah, hmeichhe eng emaw zât chu thlân panin an kal a. Thil rimtuite an keng a, Sabbath a lo ral tawh avângin Isuâ ruâng ngaihven tûrin an kal a nih hmêl hlê. Thlân kha a awm dân ngâi ngâia chhinchhiaha hmuh an inbeisei a, mak an tih êm êm chu thlân a lo ruâk ta sî kha a ni. A ngaihna tak pawh hre lo vin, mi pahnih silhfên ênga inthuâm lo lang an hmuhin an hlâu êm êm a. Chutichungin, chûng mîte chuan an tân thuchah an nei tlat mai. Isuâ thu lo sawi tawh kha hriat nawntîr lehin, Amân a lo sawi tâk ang a Isuâ thawhleh tâk thû chu hmeichhiate hnênah an hrilh a. Chû thû avânga lâwm êm êm chungin, zirtîrte leh mi dang Isua zuitu tam takte awmna hmun lamah an kîr leh vat a, an thil hmuh leh hriatte chu an hrilh a; an phûrna kha an up bo mai thei lo a ni. Chutiang chuan Isuâ chanchin an hriat chu mi dangte hnênah an hrilh ta a ni.

Hmeichhiate khân eng rilrû nge an put ang i suângtuah thiam em? Thil mak tak an tawng zo chiah a ni a, chuvâng chuan hlauhna pawhin an la khat ngêi ang. Mahse, zirtîrte erawh kha chuan an thil tawn chu ‘thu mai maiah’ ngaihsakin, an ring vê duh lo. Tichuan, hmeichhe hote thusawi chu rin tûr nge rin loh tûr tih pawh chiang lo chungin anmahni ngêi chu thlân lam panin an tlân a.

Petera—leh keinî zînga tam tak pawh—mi dangte sawi a nih avâng ngawta pawm mai duh lo an awm thîn. Ani khân hmeichhiate thusawi chu a ngaithla vê ngêi a, a hnû deuhah chauh an thil tawn kha a tâwmpui thei a ni. A tîrah chuan, thlân ruâk chiah kha a hmû a, ‘mak ti taka a hâwn’ (Luka 24:12) leh thû Lukan min hrilh. Thlâna a thil tawn kha hmeichhe hote thil tawn nên a thuhmun lo a ni.

Petera chhânna chu eng pawh ni se, hmeichhe hoten Isuâ chanchin an hriat vêleh, mi dangte hnêna hrilh thuai an duh a. An tâna Isuan thil a lo tihsak tâkte bâka rawngbâwl tûra chawkphûrtu tûr a awm thei chuâng dâwn em ni? Isuâ chhandamna chanchin tha puâng tûr hian kan neih beiseina tluka min tiphûr tûr thil dang a awm thei dâwn em ni?

Ni e, mi dangte hnêna kan hriattîr hmâin, keimahni hian Pathian nêna mi mal taka intawhna kan neih a ngai rêng a ni. Kan thil ngainat êm êm chu rawngbâwla che chhuak a, mi dangte hnêna hrilh vê min châktîrtu chu a ni tûr a ni. Kan thil neih loh pui ni lo vin, kan neih ngêi chu kan sem chhuak tûr a ni.

Pathian leh A hmangaihna chiânzia nangmâ nuntawng thenkhat chu engte nge ni? Engati nge hêng hunte hi an hlut viâu va, engtin nge chanchin thâ nêna mi dangte hnên thleng tûra an chawhphûr che?

ThawhTannî November 6

Hrilh Lâwkna Lungphûm

Luka 24:36–49 chhiar la. Heta thilthleng hi eng nge ni a, engati nge heta an thil paltlang hi tirhkohte tân a pawimawh viâu?

Hlauhna avânga zirtîrten an ring mai lo kha thil tuipuiawm tak a ni. Chutah, Isua an hmuh a, Ani chu a nung tih hrilh an nih hnû pawh khân lâwmna tûra ring pawh an ni lo (Luka 24:41). Thil eng emaw hi a that êm vânga dik lo tûra ngaih chângte i nei vê tawh em? Hei hi pindan chungnunga zirtîrte leh mi dangte thil tawn kha a ni.

Isuan hê thil nên ngawt hian kalsan ta mai chu ni se, an rinna chuan a daih rei lo hlê ang. Hun lo inher zêlah an nuntawng pawh a thâmral zêl bawk ang; theihnghilhin, rin loh thûte pawh an sawi zui mai thei e. Tichuan, A taksaa ser awmte entîr leh an hmâa sangha ei lekin A duhtâwk mai lo. Thu lama hruaiin, hrilh lâwknaten A hnathawh leh rawngbâwlna a kâwk tih a kawhhmuh a. Amah nêna an nuntawng chu ropui hlê pawh ni se, Isuan an rinna chu Pathian Thûa innghat ni ngêi se a duhsak tlat a ni.

“Hêng hi in hnêna ka awm laia ka thû kha a ni, Mosia Dânah te, zâwlnei lehkhabuah te, Fakna Hla Bû-ah te ka chanchin ziak apiang a lo thlen tûrzia in hnêna ka awm laia ka hrilh thin che u kha,” (Luka 24:44, NKJV).

Hetah pawh hian, thuhretua tang tûr leh, rawngbâwl tûra min tihphûrtu kan hmû a: chû chu Pathian Thû a ni. Isuan zirtîrte nuntawng sawh ngheh nân, A thih chhan leh A thawhlehna awmzia chu hriatthiamtîr an mamawh a. An khawvêl thlîr dân pawh lei lalram âiin sual chinfelna ropui, thihna chunga Kristâ hnehna lam an thlîr a ngai bawk. Chanchin thâ chu Israelten lei lalram thuneihna an chan bâk thil a ni. Setana chunga Kristâ hnehna târ langin, engtikah emaw chuan khawvêla suahsualna zawng zawng hi tih boral a la ni dâwn a, lei hi siam thar a la ni leh ang a, Pathian chu A mîte zîngah a awm tawh ang tih a lantîr tel bawk. Ani chuan “an hriatthiamna a hawnsak a” (Luka 24:45, NKJV), tichuan khawvêla an la puân tûr, hêng thutakte hi an manthiam thei ang.

A Thu lungphûm tel lo chuan Isuaa kan nuntawngte hi vawn nun reng theih an ni lo va, Kristâ lo kal hmasakna leh A lo kal lehna tûr kâwktu khawvêl thilthlengte nên lam a ni vek. Hêng thutakte hi nghet taka manthiamin, rawngbâwl tûra inpeihin kan phûr thei ang.

Kristâ lo kal hmasakna leh lo kal lehna kâwk hrilh lâwknaah hian eng ang taka zung kaih nghet nge i nih? A bîkin hun hnuhnungah, engati nge Pathian Thû, hrilh lâwkna thûa zungkaih nghet tûr kan nih a, engati nge chûng thu hriatthiam chu rawngbâwlna atân a pawimawh viâu?

Thawhlehnî November 7

Nghah leh Rawngbâwlna

Luka 24 tâwpna chu Isuâ vân lâwnna thû a ni (Luka 24:50– 53). Mahse, chû chu chanchin tâwpna a ni lo. A ziaktu Lukan sawi zawm zêlin, Tirhkohte bû a ziak a, A zirtîrte hnêna rawngbâwlna tûr te, thutiâm leh, “chunglam atanga thiltihtheihnaa” (Luka 24:49; Tirhkohte 1:4–8) thuâm an nih thlenga nghâk tûrin zirtîrte chu thû A pe ta a ni.

Isuan A zirtîrte kha Jerusalema Pâ Thutiâm (Thlarau Thianghlim) A thutiam thlen famkimna lo nghâk tûrin a hrilh a. Thlarau Thianghlim chuan Jerusalem, Judai leh Samaria leh kâwlkil thlenga thuhretûa tang thei tûrin chakna a pe dâwn a ni.

Tirhkohte 1:12–26 chhiar la. Zirtîrte, a hmei a pa mi 120 vêlten an lo nghah chhûng khân eng nge an tih?

Isuan zirtîrte hnênah rawngbâwlna tûr thû chiang takin a pê a: anni kha Amâ tâna khawvêla thuhretûa tang tûr an ni. Chuvângin, an lo nghah chhungin rawngbâwl tûrin kawng hnihin an lo inbuatsaih tûr a ni. Pakhatnaah chuan, Luka sawi dânin, rilru hmunkhata thahnemngai taka tawngtaiin an awm reng a. Isuan rawngbâwlna hnâ A pêk chungchângah tû mahin zawhna an siam vêl lo va, rawngbâwlna tûr chu an pawm tlâng hmiah mai a ni. Hei hian rilru hmunkhata tawngtai tlâng tûrin a chawkphûr a.

Eng dîlin nge an tawngtai Lukan a sawi chiah lo, rawngbâwlna hlen tûra finna, chakna leh huaisenna an dîl ngêi ang tih a chiang.

Pahnihnaah, an lo nghah chhûnga an thil tih chu, an rawngbâwlna atâna fing taka lo inbuatsaih lâwk a ni. Juda khân Isua kha tihhlum tûrin a pê a, mahnî nun a inlâksak ta zâwk a. Chuvâng chuan sâwmpahnihte zîngah hmun âwl a lo awm ta a. Tichuan, an lo nghah chhûng khân, a âiawhtu tûr thlan kawngah zirtîrten Pathian kaihhruaiha an dîl a. Zirtîrte kha an rawngbâwlna tan tûra ruâhmanna siamin, rem an ruât fel diâm a. Chutianga thutlûknate siamin, Petera chuan hruaitu nihna a chang a. Tû mahin an hniâl kalh lo; chutah chuan an zâin Pathian finna an hmu theuh a ni. Pathian chu an rilrûahte hnâ thawka lo chê a ni tih hrethiamin an rinchhan hmiah a. An lo nghah chhûng khân an thu mai mai lo va, rawngbâwla chêtna tûra ruâhmanna neiin an khat liam zâwk a ni.

Pathian rawngbâwlna hna ropui tak thawk zo tûra min tanpui tûra Thlarau Thianghlim sûrtîrna kan lo nghah lai hian, Pathian Thlarau Thianghlim dîla tawngtai chungin, kan infuihphûr tlâng ngêi tûr a ni (Heb. 10:24, 25). Chûbâkah, keimahni leh kan kohhran pawh hi, Pathian thil ngaih pawimawh—bote chhandamna kawngah kan tangrual tûr a ni.

Engtin nge Lalpa lo nghâk chunga rinna hloh loh dân tûr i zir theih ang? Chutih ruâlin, lo nghah chhûngin, engtin nge zirtîrte tih tâk ang khân hun hi a tha thei ang bera i hman theih ang?

Nilâinî November 8

“In Khenbeha Kha”

Tirhkohte 2 hian Pentekos Nîa Thlarau Thianghlim sûr thû a sawi a. Isuâ hnungzuitûte an tawngtai a, an lu chungah mei leite a lo fû a. Tiâm lâwk angin Thlarau Thianghlim thiltihtheihna chu pêk an ni ta tih an pawm a ni.

Tirhkohte 2:1–41 chhiar la. Pentekos-a Thlarau Thianghlim an dawn rahchhuah zirtîrte chunga thleng chu eng nge ni?

Zirtîrte chu “Thlarauvin a tawngtîr ang zêlin,” (Tirhkohte 2:4) tawng dangtein an lo tawng tan a. Heta thil pawimawh lai chu, ‘ringlotûte hlâwkpui tûrin Pathianin mi tinte kha A tichak’ tih hi a ni. Malsâwmna kha anmahni hlâwkpui tûr ngawt a ni lo. Malsâwmna kha vân kâi tlâk nihna tûr emaw, ram dang mîte tawnga sumdâwnna a awlsam sawt nân emaw pawh a ni hek lo. Bote tâna Pathian rawngbâwlna hlen nân a ni zâwk. Tûnlai hian Pathianin A hnungzuitu tinte chu an mimal thilpêk dawnte chu ringlote tâna A rawngbâwlna atâna hmang tangkai tûrin A ko va. Thilpêkte pêk kan ni theuh: mi dangte hnên pawh theih nâna kan hnêna min pêk hman tluka rawngbâwl tûra kohna ropui a awm thei dâwn em ni?

Thlarau Thianghlim sûrtîrna khân mîte chu Messia an hnarna sual a simtîr a, Ani chu khenbeh a nih lai khân mi thenkhat chu Jerusalem-ah an awm vê ngei ang. Heta thiltihtheihna hi ngaihtuah la: Krista an khenbeh avângin Peteran anni chu a dem a. An thil tih tâkte chiang taka hriatna nei a, inthiam lo tak chungin “Mîte leh ûnaute u, eng nge kan tih tâk ang le?” (Tirhkohte 2:37) tiin an âu chhuak ta a ni.

Anni meuh pawh khân ngaihdamna an chang thei a, Peteran an hnênah, “Sim ula, in sual ngaihdam nân Isua Kristâ hmingin baptisma chang theuh rawh u; tichuan Thlarau Thianghlim pêk hi in hmû ang,” (Tirhkohte 2:38, NKJV) tiin a hrilh a.

Thlarau Thianghlim leh anmahni pawh chu thawk tlângin, khâng Isua zuitûte khân—Isua khenbehnaa diâu lo taka tel vête ngêi tân pawh, sual simna leh ngaihdamna thû an puâng zu niâ! Chû chu chanchin tha thiltihtheihna chu a ni. Chû thuchah chuan rawngbâwl tûra phûrna min pe lo a nih chuan, engin nge min pe leh tawh chuâng ang ni? Keini hi khawvêl, suala khat, tlu tawh, sual tihchingpen khawvêla mîte hnêna chanchin tha puâng darh tûra kohte kan ni. Kan hnâ chu rorêlsak a ni lo; chhandam tûra Isuâ thiltihtheihna thuhretûa tang tûr kan ni zâwk.

Engvângin nge Kristâ thihnaa inhmang thenkhatte hnênah meuh pawh chhandamna chu hlui a nihna khân 1) kan thlarau dinhmunah phûrna min siamsak a, 2) mi dangte hnêna thuhretua tang tûra min tihphûr ang?

Ningânî November 9

Kohhran Hmasa Hmêlhmang

Tirhkohte 2:41–47 chhiar la. Kohhran hmasa ziârâng heta târ lan chu eng ang nge ni?

Tirhkohte 2 tâwpna hian kohhran hmasâte ziârâng mâwi tak chu a târ lang a. Tirhkohte 2:41 sawi dânin, baptisma changte chu ‘an zînga belhchhahin an awm’ (NKJV) tih a ni. Chhiarkawp dân ang chuan, ringtu awm sâteah ringtu ni tharte chu belhchhahin an awm a, an pâwl zât chu a lo pung zêl tihna ang a ni. Chû ngawt chu la holam tak a ni a, a thûin a tum tak zâwk erawh chu, ringtu baptisma chang tharte kha member lo awm sâte nên intluk tlângin an awm tihna a ni.

Chutih laiin, Kristian kohhran hmasa huna an tum bulpui ber chu ‘zirtîra siam’ a ni. Member tharte neih belh an nih khân, kawng thumin zirtîr an lo ni thîn, Pakhatnaah, zirtîrte thurin leh inpâwlhonaah zirtîr zui zêl an ni a. Heta “thurin” leh “inpâwlho” tihin a kawh chu ‘zirtîrna pê’ leh ‘thawk tlâng’ tih a ni. Zirtîrte thuhrilna khân rinna dik lo hmachhawn a, mipuite thil hmuh leh nuntawng chu hrilhfiahna thar leh dik pêk a ngai a; mahse, chu chuan anmahnî nuna chu thutak thar nunpui dân chu a zirtîr lo. Mimal nuna thutak bel dân chu a huhova inlaichînnaa lo thleng tûr a ni zâwk. Ringtu tharte chu fîmkhur leh tum nei rânin tlang taka zirtîrna

hmanga zirtîra siam an ni thîn a. Ringtu dangte nuna nî tina inhmanna hmanga tih a ni bawk a, chûng zawng zawng pawh chu thlarau lama puitling tawhte leh zirtîr nghet tawhte kaihhruai leh enkawlna hnuaia neih a ni thîn.

Tih dân tûr hrilh tel sî lo va, tihtûr hrilh ngawt chu thuhrilna pachhe tak a ni. Chutichungin, mî tûin emaw tih dân ziahna bû a chhiar emaw, thusawi a ngaithlâ emaw pawh ni se, mîte ti lai ngêi hmuh leh, an tih dân entawna tih vê tluk a awm thei lo. Paulan hei hi hriain, amah chu Isua entawntu a nih angin, a hnungzuitûte chu amah entawna zirtûte ni tûrin a ti a ni (1 Kor. 11:1). Krista nêna a taka in nuntawng chu mi dangten an hmuh theih che u hunah, anmahnia nghawng thâ a nei vê mai dâwn a ni.

Chona: I hmêlhriat, ringtu ni vê sê i tih tû emaw chu ngaihtuah la. Chû mî chuan mimal taka Isua tawnna a neih theih nân nî tin tawngtaisak thîn ang che.

Hmalâkna Tûr: Isua nêna inlaichînna nei tûra zirtîra i siam leh kaihhruai mêk chu tu nge ni? Ringtu ûnau dangte nêna inpâwl honaa a tel theih dân tûr ngaihtuahpui ang che.

Zirtâwpnî November 10

Zir Belhna: Kan rawngbâwlna hnâ hi, Isuan thil min tihsak tâk leh tûna kan nuna min tihsak mêk chunga thinlung taka lâwmna leh thûk taka hmangaihna atanga lo chhuak a ni ngêi tûr a ni. Thil dang hmanga chawhphûrna chu a dik lo. Pâwn lam rawngbâwlna leh thlarau manna hlawhtlinna thurûk chu Thûa inhnim pil leh Thu rema nun zêlna hi a ni.

“Kan nun hi Kristâ nun nên a inzawm nghet tûr a ni a, A hnên atangin kan inchâwk ngah reng tûr a ni; vân atanga Chhang Nung lo chhuk chuan kan inchâwm ang a, tuikhur nung atanga lo luâng chhuak dûl dûlte chuan kan intitlai reng ang. Kan hmâa Lalpa kan awmtîr reng a, A hnêna kan lâwmthû kan thlen thin a, kan fak fo bawk chuan, kan sâkhaw nun chu englai pawhin a thar sar reng ang a; kan thian nêna kan inbe mawlh mawlh thîn ang hi Pathian hnêna kan tawngtai dân pawh a lo ni tawh ang a, Anin a thurûkte min hrilh thîn ang. Isuâ min awmpuina lâwmawm tak kan chên fo vang a, Enoka nêna an lêng dûn thîn anga lên dunna kan nei vê fo vang a; kan thinlung pawh a harh sawng sawng thîn ang. Chutiang chu Kristian nunphung rêng a nih tawh chuan, a nun chu nuntlang, inphahhniam, zaidam leh thinlunga inngaitlâwm a ni tih a thian kawm thinten an hria ang a, Isuâ hnêna awm tawh leh, A ke bula zir chhuak tawh a nihzia an hre bawk ang.”—Ellen G. White, Kristâ Tehkhin Thûte, p. 101.

“Mahni tânghmâ chauh ngaitûte nun chu a thang thei lo va, rah thâ a chhuah thei hek lo. Chhandamtua Krista pawm tawh i nih chuan, mahni intheihnghilhin, mi dangte tanpuitu nih tum zâwk la, Kristâ hmangaihna thû leh A thatna thûte sawi fo zâwk rawh…. Kristâ Thlarau–mi dangte tâna hmangaih rawngbâwlna leh hmasialna tel lo rawngbâwlna–i dawn ang zêlin i thangin, rahte i chhuah thîn dâwn zuk nia.

… I rinna lo pungin, hriat chianna ril zâwk i neih belh zêl ang a, i hmangaihna pawh siam famkimin a awm ang.”— Kristâ Tehkhin Thûte, p. 46.

Sawi Ho Tûr:

©Paulan Filipi mite hnena Krista chungchäng chu itsikna avâng te, elrelna leh mahnî-hmasialna vângin an puâng a tih hi eng nge i manthiam dân? Chutiangin kan ti vê lo tih engtin nge kan chiân theih ang?

©Pathian leh Pathian hmangaihnaa a taka nangmä nuntawng chu eng nge ni vê? Chû chu, nangmâ nuntawng behchhanin Pathian thatna leh hmangaihna chungchâng hi rinawm leh tihtakzetin mi dangte hnênah i puâng thei em? I testimoni sawi tûr chu eng nge ni ang?®Lalpa i lo nghahnaa nangmä nuntawng chu eng nge ni a, Amah rinchhan leh a tlângpuia rinna thû-ah eng nge a zirtîr che?

Leave a Reply