P Zirlai-7

November 11–17, 2023

THENAWMTE TÂNA RAWNGBÂWLNA

Chângvawn: “Ani chuan, ‘Lalpa i Pathian chu i thinlung zawng zawngin, i thlarau zawng zawngin, i chakna zawng zawngin, i rilrû zawng zawngin i hmangaih tûr a ni.’ ‘Nangmah i inhmangaih angin i vêngte pawh i hmangaih tûr a ni,’ tih hi, a ti a, a chhâng a,” (Luka 10:27, NIV).

Sabbath Chawhnû November 11

Chhiar Tûr: Mika 6:6–8; Matthaia 22:37–40; Luka 10:25–37; Galatia 5:14; 2 Timothea 3:16; Jakoba 2:17–22.

Hê Bible châng: “Lalpa i Pathian chu i thinlung zawng zawngin, i thlarau zawng zawngin, i chakna zawng zawngin, i rilrû zawng zawngin i hmangaih tûr a ni” (Luka 10:27, NIV) tih hi kan hre theuh âwm e. Chutichungin, Pathian kan hmangaihna hi pâwn lam thil lek niin, Amah hmangaiha inchhâl chungin A thû kan âwih lo thei a ni. Pathian hmangaihin kan inngai a, mahse hê hmangaihna hi kan nî tin nunah engtin nge kan lantîr thin le? Pathian hmangaihna chuan nî tinin kan thinlung, thlarau, taksa leh rilrû zawng zawng a ngiat tlat sî a. Mî tû pawhin Pathian hmangaihin a insawi thei a; a taka ti tûr erawh chuan rilru fîm taka beih ngial a ngai sî a ni.

Pathian hmangaih hi a thâin a pawimawh hlê a, Pathian chuan mi dangte pawh hmangaih vê tho tûrin min duh a; a chhan chu mi dangte kan hmangaihna hian Amah kan hmangaihna a târ lang thîn a ni. Chu chuan thil a titheiin, a tak hlê bawk. 1 Johana 4:20 chuan, “Miin, ‘Pathian ka hmangaih e,’ tiin a ûnau haw sî sela, amah chu dawthei a ni; a ûnau a hmuh tawh renga mah a hmangaih loh chuan Pathian a hmuh ngai lohva chu engtin nge a hmangaih theih ang?” (NKJV) tiin a sawi a. Paula pawhin Galatia 5:14-ah, “ ‘Nangmah i inhmangaih angin i vêngte i hmangaih tûr a ni,’ tih thu kamkhatah hian dân thû zawng zawng chu a famkim tawh a ni,” (NKJV) tiin a sawi bawk.

Tûn kâr chhûng hian hê zirlai a taka kan nunpui theih dân tûr chu kan zir ho dâwn a ni.

Sunday November 12

Zawhna Pawimawh Ber Berte

Tûte nge kan nih? Engati nge hetah hian kan awm? Kan thih hunin eng nge lo thleng thîn? Kan tâwp dân tûr chu eng nge ni? Hêng zawhnate hi thithei mihringin zawhna a zawh theih zawnga pawimawh ber a ni. Chanchin thâ Luka ziakah chuan mî tû emaw Isuâ hnêna lo kalin, zawhna pawimawh ber chu a rawn zâwt a ni.

Luka 10:25 chhiar la. Hê dân hremî hian eng zawhna nge a zawh a, eng nge a zawh chhan?

A zawhna chu a pawimawh hlê chungin, Bible chuan Isua fiah nâna zâwt mai a nih thû chiang takin a sawi a. Eng emaw châng chuan mîte hi rinhlelhna leh rinlohna nêna lo kalin, zawhna an zâwt satliah mai thei tih kan hria a; mahse, chûng mîte chu kan lo pawh thei tho bawk. Chutiang chiah chuan, tih takna rilrû kha a pu lo tih A hre chungin, Isuan dân hremi kha a lo dawngsawng ta tho a ni. Khâ dân hremi leh mipuite thinlungte inenfiah tûra chawh thawhsak nân Isuan chû zawhna chu A hmansak a. Dân hremî rilrû A hre nâin, Isuan lo ngaihzamsak emaw, zah lo taka lo tih emaw ang chî chu a ti chuâng lo.

A thu hrimin, hê zawhna âia pawimawh eng zawhna nge awm thei ang le? “Chatuana nun chang tûrin eng nge ka tih ang?” Kan sâkhaw biak dân leh puithûna chu eng ang pawh ni se, a phênah chuan hê zawhna pawimawh hi a awm zêl tho a ni. Hê zawhna kalh chiah chu, kan nunna hi “chhûm rei lo te lo lang a, ral leh ta mai thîn ang hi in ni,” (Jakoba 4:14, NKJV) tia sawi a nih laiin, eng thil dang nge pawimawh tak tak awm thei chuâng ang ni? Thlan tûr kan neih chu: Chatuan nunna nge, chatuana boralna zâwk tih a ni mai?

1 Korin 15:30–32 chhiar la. Chatuan nunna pawimawhzia tichiang tûrin eng nge Paulan hetah hian a sawi?

A thil tih chhan chu rinhlelhawm deuh pawh lo ni se, dân hremî zawhna kha a pawimawh tho mai. Isua pawhin rawngbâwlna remchânga hman dân A zawng reng thîn angin, mîte pawh nâna remchângah A hmang ta rêng a ni.

Remchânna kan neih apiangte hi, duhthusâm ang chiah ni kher lo pawh ni se, engtin nge thuhretua tan nân kan hman zêl theih ang?

Thawhtannî November 13

Isuâ Tihdân leh Chhânna

Bible chuan dân hremî kha Isua fiah tûra lo kal a ni tih min hrilh a; mahse, Isuan a thil tih chhante chu A lo hria a. Mahni kan inhriat dân âia chiang zâwkin Pathian chuan kan thinlung duhna leh châkzâwngte A hre vek a. Keini hi chuan zawhna min zâwttûte rilru chhûng awm dân kan hre vê lo, a ni lo’m ni?

Eng emaw châng chuan sâkhaw dang biâte pawhin kan rinna chungchângte min zâwt fo thîn a. Kan Muslim ûnaute chuan Isuâ pathianna chungchâng thu, hêng ang: “Bible khawilaiah nge Isuan Pathian a ni tih a inchhâlna a chuân? Pathiana Mi Pathum in neih laiin, engtin nge Pathian pakhat neia in insawi sî?” tih angte hi. Hêng zawhnate hi dêngkhâwng angin a lang thei nâ a, thinlunga khatliam Isua mamawhna chu a takin, zawhnate hian thinlung ruahzia, duh eng emaw tak nei nihna pawh a târ lang thei a ni. Keini hian an thinlung chhûng kan hre lo va, kan hriat pawh a tûl ber lo. An thinlung chhûng duhna chu eng pawh lo ni se, kan theih ang tâwka thâin mi dangte rawng kan bâwlsak mai zâwk tûr a ni.

Chhiar tûr: Matthaia 26:56; Tirhkohte 17:11; 1 Korin 15:3, leh 2 Timothea 3:16. Engtin nge hêng chângte hian Luka 10:26-a Isuan dân hremî a chhânna manthiam tûra min tanpui?

Eng emaw châng chuan chhânna kan duh a, mahse chutiang chu ti thei dinhmunah kan ding lo tih kan inhre fo. Isuan: “Dân-ah eng nge chuâng? Engtin nge i chhiar thin?” (Luka 10:26, ESV) a ti a. Isuan thil zir pawimawhzia a kawhhmuh a. Mîten thil min hrilh tûr an neih angte ngaithla liam mai lo vin, mahnî puâl ngêiin Pathian Lehkhathu (Pathian Thû chu) kan chhiar thîn tûr a ni. Chutah chuan a chhânna tûrte a awm sâ a; kan tih tûr chu Thlarau Thianghlimin kan thinlungah min hriattîr mai dâwn a ni.

Pathianin A Thû min pe diâm tawh a. Chutah chuan engtianga nung leh khawsa tûr nge kan nih, mi dangte eng tianga en tûr nge tih leh, ‘chatuan nunna kan neih theih dân tûr’ thutak zawng zawng min hrilh chu kan hmu thei ang. Zirtîrtu leh rawngbâwltûte pawimawhna chu a awm ngêi mai; mahse, a tâwpah chuan thutak pawimawhte hre tûrin Bible kan hmang ngêi tûr a ni. “I thû hi ka kê atân khâwnvâr a ni a, ka kawng atân êng a ni,” (Sâm 119:105, NKJV). Hê châng hi hla thû mai a ni lo va, thutak thianghlim, Pathian Thû leh ringtûte tâna a pawimawhna min kawhhmuhtu a ni.

Isua, Pathian Thû tîsâa lo chang chuan Thû Ziaka awm chu min kawhhmuh fo thîn a. Hei hian Bible pawimawhzia leh Bible kan rinchhanna tikiâm thei mihring finna thûte hnar zâwk pawimawhna eng nge min hriattîr tûr ni ang?

Thawhlehnî November 14

Chatuan Nunna Nei Tûrin

Luka 10:27, 28 chhiar la. Amâ zawhna dân hremîin a chhânna chu eng nge ni?

Dân hremî khân zawhna a siam chu amah ngêiin heti hian a chhâng: “Lalpa i Pathian chu i thinlung zawng zawngin i hmangaih tûr a ni ” “Nangmah i inhmangaih angin i thenawm chu i hmangaih tûr a ni,” tiin (Luka 10:27, NIV).

Chuta Isuâ chhânna chu eng nge ni? Ani chuan, “I chhâng dik zet mai e,” (Luka 10:28, NKJV) a ti a. Hê thu hmang hian Isuan a taka tih ngêi tûr hmangin chona a siamsak ta a ni: “Hei hi tî la, i nung ang,” (Luka 10:28, NKJV) tiin.

Ringtu tam zâwk chuan thurin leh rinna thûa chhânna dik pêk chu thil harsa vakah an ngai lo. Chona ni zâwk chu, thil dik tih an hriat a taka tih leh an rinna a taka zui chu a ni. Chhandamna nihna khawp hriatna nei tawh mi tam tak chuan, an thil hriat chu an zui loh avângin mi bo an la ni dâwn a. Chuvâng tak chuan hê thû hi a pawimawh a ni. Pathian leh thenawmte hmangaih tûr tih thu hriat lek hi a tâwk lo. A taka nunpui tûr a ni zâwk!

Jakoba 2:17–22 chhiar la. Engtin nge hêng châng thûte leh Isuan dân hremî hnêna A sawi kha a inzûl le?

Pathian kan hmangaih chuan, A Thû kan chhiar thîn ngêi ang a, tawngtaiin, A thupêkte pawh kan zâwm ang a, ‘kan thinlung zawng zawngin’ A âw pawh kan zâwm bawk ang. ‘Mi dangte ka hmangaih’ tiin kohhran mîte ngaihsak lo vin, kan tanpui theih reng mi dangte tlâkchhamna ngaihthah sî ilang, ka rinna chuan eng thatna nge a neih chuân ang ni? Kristian sâkhuana hi thurin danglam tak neih mai a ni ngawt lo va, a taka khawsak phung tûr a ni zâwk.

“Ûnaupa emaw, ûnaunû emaw, saruâka awmin, an nî tin châw tlachham sela, in zînga tuin emaw an hnênah, ‘Thlamuâng takin kal la, lum tak leh puâr takin awm rawh,’ ti ula, taksa tâna thil châkkhai chu in pêk sî loh chuan eng nge sâwt ang?” (Jakoba 2:15, 16, NKJV).

Engang takin nge mi dangte thatna tûr i ngaihtuahsak thin? Heta Paula thusawi: “Mahnî tâ tâ mai en lovin, mi dang tâ pawh en theuh zâwk rawh u,” (Filipi 2:4, NKJV) tih hi eng ang taka thâin nge i zui thin? Pathian khawngaihna zârah, engtin nge mi dangte ngaihsak dân tha zâwka i zir theih ang?

Nilâinî November 15

Mahnî Kan Inhmangaih Anga Mi Dange Hmangaihin

Matthaia 22:37–40 chhiar la. Engtin nge Amah Isua ngêiin heta A sawi hi, Luka 10:27, 28-a dân hremî A chhânna nên thu inzûl a nih?

Matthaia 22:37–40 sawi dânin, Isuan hêng thupêk pahnihah hian rinna dik nî tina lantîr dân tûr chu chiang takin a sawi a. Luka 10:27, 28 chuan hêng thil pahnihte hi mîin a tih loh chuan, chatuan nunna a nei thei lo vang tih a sawi chiang hlê bawk.

“Hmangaihna hi lei leh vân Pathian sorkar innghahna a ni ang bawkin, Kristian nungchang innghahna pawh a ni vê ngei tûr a ni a, chû chauh chuan himna leh nghehna min neihtîr thei a, fiahna leh thlêmna min do zawhtîr thei bawk.”—Ellen G. White, Kristâ Tehkhin Thûte, p. 28.

Chhiar tûr: Mika 6:6–8; Galatia 5:14; leh 1 Johana 4:20, 21. Engtin nge hêng chângte hian Isuâ lo sawi tâk kha an nemngheh?___________

Paula sawi dânin, “ ‘Nangmah i inhmangaih angin i vêngte i hmangaih tûr a ni,’ tih thu kamkhatah hian dân thû zawng zawng chu a famkim tawh,” (Gal. 5:14, NKJV) tih a ni. Paula tân chuan, Pathian hmangaihna chu mi dangte a taka kan en dânah a lang chhuak thîn a. “Mi fel chu rinnain a nung ang” (Rom. 1:17, ESV), tiin a sawi nâin, ‘rinnaa nung’ tih hi mi dangte hriat loh emaw, hmuh loh emawa a rûk a ni thei lo. Paula te, Mika te leh, Johana-ten chiang taka an sawi chu, neia kan inchhâl rinna nihna dik takin a târ lang thîn tih hi a ni.

  1. Korin 13-ah, Paulan chiang taka a sawi chu, hriatna ropui neih emaw, thil ropuite tih emaw, rinna ropui neih te, mahnî nunna hlan hial emaw pawh ni se, hmangaihna neih a nih sî loh chuan, chû mî chu “dâr ri satliah mai emaw, dârbenthek ri mai mai emaw” (1 Kor. 13:1, NKJV) ang lek a ni ang tih a ni.

A chunga Ellen G. White-i thusawi kha ngaihtuah la. Mî chu hmangaihnaa a awm chauhin fiahna leh thlêmna a do zawhtîr zui thei tih hi chhinchhiah la. Engtin nge hê thû hian hmangaihna chu thiltiha chhandam nih tumna ni lo vin, Isuaa kan neih rinna lantîrna a ni zâwk tih a entîr?

Ningânî November 16

Tûnlai Huna Samari Mi Thâ Chu

Dân hremî chhânna dik nemnghehpuiin, Isuan, “Hei hi ti la i nung ang,” (Luka 10:28, NKJV) a ti a; chutiang chuan mihring thinlung chhûng ril tak A khawihsak ta a ni. Dân hremî tân chuan chhânna dikte pêk kha a awlsam a; mahse, khâng thilte a taka hlen erawh chu kum 2,000 kal ta khân inhniâlna a lo ni tawh a, tûn lai hunah pawh a la ni ta zêl a ni. Dân hremî khân a thil hriatzia târ lan leh, Isua kha tawng- awhtîr a tum a. Ani chuan: “Tu nge ka thenawm chu?” (Luka 10:29, NKJV) tiin a zâwt zui nghâl zat a ni.

Luka 10:30–37 chhiar la. Engtin nge hê thawnthûa Isuâ sawi tum tak chu i khâikhâwm tâk ang?

Kan chhehvêlah hian mîten dik lo taka an tih tuâr thînte an awm em? Anmahni tanpui tûrin kan tih theih chu kan ti thîn em le?

Eng emaw châng chuan tanpui ngaite hi pastor te, upa te leh member-te pawhin an ti lo fo thîn a. A châng chuan kan chênna vêla chêngte chungah hian keini âiin sâkhaw dang betute hi an ngilnei zâwk mah emaw tih tûr a ni thîn. Ngilneihna thûte kan sawi a, chutichungin mîte tlâkchhamnate chu kan phuhrûksak lêm lo va. Kan rinna hi awmzenei a nih sî chuan, chûng tlâkchham neite chu tanpui tûrin kan che chhuak tûr a ni.

Isuan Samari Mi Tha thawnthû tihtâwp nân, mi pathumte zînga a tû chu nge tanpui ngai tanpuitu tih zawhna a zâwt a.

“Tichuan, hê zawhna, ‘Ka vêngte chu tûte nge ni?’ tih hi chatuan atân chhân felin a awm ta. Kan vêngte chu kan kohhran mîte leh kan rinpuite chauh an ni lo va, eng hnama mi nge an niha, an vun rawng eng ang nge leh an dinhmun eng ang nge a nih tih pawh a ni lo. Kan vêngte chu kan tanpui mamawhtu apiangte an ni. Kan vêngte chu, hmêlmapain a hliam leh vuak thitlin apiangte an ni a, Pathian mî leh sâte rêng rêngte chu kan vêngte an ni vek.”—Ellen G. White, Chatuan Nghahfâk, p. 503.

Chona: Mi danglam deuh, mimal taka i ngainat lêm loh tû emaw tân nî tinin tawngtaisak thîn ang che.

Hmalâkna Tûr: I mi hriat than (non-Adventists) hming pathum tal ziak chhuak la; an mamawh theuhte (rilrû, tîsâ, thian kawm lam) hriatsakin, khân an mamawhte phuhrûksak ang che. Kâr lo awm tûr chhûng hian an tân eng nge a taka i tihsak theih ang?_____________________

Zirtâwpnî November 17

Zir Belhna: Chhiar tûr: Ellen G. White-i lehkhabu Chatuan Nghahfâk-a “Samari Mi Thâ,” pp. 557–565.

Kan tûnlai khawvêlah hian riltâm, tlachham leh endawng tuâr an tam mai. Thil ‘tê tham tê’ pawh ni se, eng emaw chu i tihsak thei ang. Isuâ lo kal leh hmâ hian harsatna zawng zawngte chu kan chinfelsak vek dâwn lo. Chutiang ti tûra koh pawh kan ni chiah lo. Mahse, chû hun thleng chuan mî tû emaw ei tûr tlachham mamawh zuâlpui phuhrûksak chu kan tih tûr a ni a; kan tûnlai hunah pawh kan khawvêla harsatna hluâr tak, kohhran chhûnga hleih neihna emaw, endawng tuâr emaw chu kan tanpui tûr a ni.

“Pâ hmâa sâkhaw thianghlim leh bawlhhlawh kâi lo chu: ‘Fahrah leh hmeithaite an hrehawm lâia kan leh, khawv>l bawlhhlawh kâi lova in siam thin hi.’ Thil tha tih hi Kristan min phût chu a ni; chûngte chu, tawngkam nêm te, mi dangte tâna inpêkna te, mi rethei, tlachham leh natna tuâr ngaihsak te hi a ni.

Thinlungin thinlunga phurrit phur leh beidawng, mi lungngaite a lainat a, kutin tlachhamte tân a sem chhuah a, saruâka awmte silh an nih a, in in chhûng leh in thinlunga mi khualte in lawmluh hian, vântirhkohte chu an lo hnâi a, a chhânna chu vânramah thawn chhoh a ni thîn. Diknaa thiltih zawng zawng te, zahngaihna te, thil tha tih duhna te hi vânramah chuan rimâwi an ni. Zahngaihna nêna thiltitute chu Pa chuan a lalthutthlêng atangin a lo thlîr reng a, a ro hlu ber berah a lo chhiar thîn.

“‘Rochuâm ka siam nî-ah chuan ka tâ an ni ang,’ Sipaihote Lalpa chuan a ti.” Tlachhamte leh hrehawm tuârte chunga zahngaihna thiltih zawng zawngte hi Isuâ chunga tî ang chiahah ngaih a ni. Mi rethei in tanpui a, natna tuâr leh hnehchhiaha awmte in lainat a, fahrahte thiana insiam hian Isua nên in inlaichîn hnai sawt bawk.”—Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 2, p. 28.

Sawi Ho Tûr:

©Engtin nge Pathian leh mi dangte hmangaih tura thupek hi thiltiha chhandam nih tumna a ni lo tih kan manthiam theih ang? Isuâ nihna leh kraws chunga min tihsak chungchâng (Filipi 2:5–8) kan ngaihtuahin, engati nge chuti kauva chhandamna ropui chu kan thil tih zâra hlawh chhuak thei anga inngaih hi thil dik lo tak a nih? Engtin nge chhandam nih nâna thawh dik lohna leh, Isuaa kan neih tawh chhandamna kan nuna târ lan inkâr hi thliâr thiam dân kan zir theih ang?

©Engtin nge kan laka danglam deuhte chunga ngaihtheih lohna rilrû kan pu thîn tih inpawm dân kan zir theih ang?©Tun kar zirlaia Bible chang kan zir takte bakah, eng ang mîte chungah pawh ngilneihna lantîr zêl tûr kan ni tih thlâwp eng châng dangte nge kan zir tel theih ang?

Leave a Reply