P Zirlai-8

November 18–24, 2023

TLACHHAMTE TÂNA RAWNGBÂWLSAKNA

Chângvawn: “Lalber chuan an hnênah, ‘Tih tak meuhvin ka hrilh a che u, hêng ka ûnau tê berte zînga mi pakhat chunga in tih chu ka chunga tî in ni,’ tiin a la chhâng ang,” (Matthaia 25:40, NKJV).

Sabbath Chawhnû November 18

Chhiar Tûr: Leviticus 23:22; Deuteronomi 10:19; Matthaia

25:34–40; Luka 5:17–26; Johana 5:1–9; 15:13.

Pathianin tlachhamte A tanpui thin dân entîrna hrang hrang Pchu Luka 5:17–26 hian min târ lansak a. Eng emaw châng chuan min tanpui nân Pathianin mi dangte A hmang thîn a, a nih loh leh, mi dangte tanpui nân pawh min hmang tho bawk. Hê hnâ hi khirh deuhte pawh a ni thei a, mahse rah ropui tak a chhuah thîn. Tlachhamte tanpuiin, Isua Kristâ rawngbâwlna kha kan entawn a. A châng chuan, tanpui ngai han sawi chhuah mai hi chu a awlsam a, eng emaw châng chuan hriat hi chu a harsa leh thîn. Eng dinhmuna ding pawh ni se, tlachham zawng zawngte Pathian tâna tanpuitûte ni tûra koh kan ni.

Bible chuan mi khual te hnaih tûrin min fuih a, an mi rinngam kan nihna atangin Isua an hmuh theihna tûra tanpui dân kawng tha zâwk kan hre thei dâwn a ni.

Tûn kâr zirlaia kan thupui, “Tlachhamte Tâna Rawngbâwlsakna,” tih hian eng emawti zâwnga tlachhamte pawh nâna Pathian thil ruâhman min kawhhmuh dâwn a. An mamawh leh tlâkchham chu tîsa thil te, rilru lam leh sum leh pâi, thian kawm tûr emawte pawh a ni thei a; khawtlâng leh chhûngte ensan tuârte pawh an lo ni reng thei a. An mamawh chu eng pawh ni se, kan tih theih apiang tihsak tûrin kan lo inring sâ tûr a ni. Hei hi ‘Kristian’ nih awmzia leh, ‘rawngbâwlna’ tihin a huâm tel thil pawimawh chu a ni.

Sunday November 19

Rinna Thiante Chu

Chanchin thâa thawnthu ngaihnawm takte hian mî tûten emaw harsatna tuâr, an thiante emaw Isuâ hnêna an rawn hruaite a târ lang thîn a. Mamawhtûte rawngbâwlsak chu lo hautak deuh pawh ni se, heta thilthleng atang hian zirlai kan zir thei a ni.

Chhiar tûr: Luka 5:17–26 (Matt. 9:1–8; Marka 2:3–12 en tel la). Hê thawnthû atang hian rawngbâwlna chungchâng atâna zirlai kan zir chhuah theih thenkhat chu engte nge ni ang?

Isuâ hnêna rawn hruaiin, hêng mîte hian an thian ngaihsak tûra an mawhphurhna an hlen a. Hê pâ thiante ang hi ni tûrin Pathianin min ko va, Isua Kristâ hnênah tlâkchham neite chu kan hruai tûr a ni. Hê hna thawk tûr hian rinna, a taka chêtna, chhelna leh inhuâmna neih a, a tûl phei chuan tih dân phung pângngai bâka chêt pawh a ngai thei. Mîte kha Isuâ hnênah an lo kal a, mahse mutân an nei tlat mai. Tih dân phung pângngai ang chuan tanpui ngai kha Isuâ hnên an hruai thleng thei mai lo. Mahse an beidawng mai chuâng lo, Isua Kristâ hnên thlenpui dân tûr kawng thar dang an hmu ta a ni. An thianpa chu inchung atangin an thlâk thla ta zu niâ! Chutichungin, Luka sawi dânin, Isuan an chêt dân kha A lo pawmpui a ni (Luka 5:20).

Isuâ thil vei chu kan thian tanpui ngaite Amâ hnên hruai thlen hi a ni. Bible chuan Isua kha ‘Tidamtu Ropui’ tiin a sawi a, Ani chuan harsatna tuârte chu eng ang mî pawh ni se, ngaihdam leh tihdam vek a duh a ni.

Ellen G. White-i chuan tanpui ngaite tanpui tûrin chona min siamsak a: “In tih tûr an hrilh che u kha nghâk suh u. In mit kha meng ula, tute nge in bul vêlah awm en rawh u. Tanpui ngai leh natna tuârte chu kâwm ngeih ula. Bihrûksan suh u. An mamawhte chu haidersak lo vang che u. Jakoba lehkhathawnah hian tute nge sâkhuana thianghlim, bawlhhlawh kai lo leh, hmasial lo a tihte chu? Tûte nge an chakna zawng zawng nêna chhandamna thil ruâhman ropui tak maia tel ve châk êm êmte chu?”—Testimonies for the Church, vol. 2, pp. 32, 33.

Amah Isua ngêiin tanpui ngaite tanpui dân tûr min kawhhmuh a, chutiang chu ti vê tûrin min ko a ni. A hmasa berin, an thianah kan tang phawt a, chutah an mamawhnate hriatsakin, Isuâ hnênah kan hruai a; Ani chu anmahni Tanpui theitu awm chhun a ni. Chutiang chu hê thawnthûa mîten an tih chu a ni; keini pawhin chutiang chuan kan tih vê tûr a ni ang. Tanpuina zârah, anmahni chhandam theitu awm chhun, Isuâ hnên kan hruai thleng thei dâwn a ni.

Tûna in vêla awm tu nge tanpui ngai? An tân eng nge in tihsak dâwn le?

Thawhtannî November 20

Kristâ Tihdân Chauh

Tlachhamte tâna rawngbâwlsak chungchâng eng nge hêng thûte hian min zirtîr? Johana 5:1–9; Marka 1:23–28

Ellen G. White-in tlachhamte rawngbâwlsak dân tûr tih dân phung pangâ min hrilh a: “Kristâ tih dân chauh hi mî rilru hneh theih dân dik awm chhun a ni. Chhandamtu chuan mîte thatna duhsak takin hnâ a thawk thîn a, chutin, an rinngamah A insiam thîn a, tichuan anni chu, ‘Mi zui rawh u,’ tiin a sâwm ta thîn a ni.”—Tihdam Rawngbâwlna, p. 127.

A hmasa berin, tanpui ngâite zîngah kan awm tûr a ni a, an chanchin hre tûrin hun kan hmang ang a, an tâna thil thâ tihsak tum rânin an mamawhte hriatsak kan tum tûr a ni. Dîl kama zeng tâna Isuâ tih dân kha en ta ila. Khati lai, “chûngah chuan damlo te, mitdel te, kebai te, zengte tam tak an mu hlawm a,” (Johana 5:3, NKJV) a tih hmunah khân Isua chu a awm a.

Pahnihna, lainatna kan lantîr a ngai. Hei hi harsat deuh chângte pawh a awm thei a, a chhan chu rinhlelh vâng emaw, mîten ngilneihna lantîr hi anmahni hneh nâna hmang a, a hnûa an dêu zui theih vâng emawtein. Chutichungin, Pathian chuan eng mah hmuh lêt beisei lova lainatna lantîr zêl tûrin min beisei a ni.

Rahbi thumna chu an mamawhte phuhrûksak a ni. Hei hi chu tawngkâ mai a ni tawh lo. Thian leh mi khualte mamawh phuhrûksak tûr chuan a taka chêt a ngai. Isuan zeng hnênah khân eng nge a duh A zâwt a, a tân chuan thilmak A tihsak zui a ni. ‘Thlarau bawlhhlawh pâi’ chanchinah khân, Isuan a tûl ang zawng zawng chu A tihsak vek a, mahnî tâna a tih theih loh chu khâ tanpui ngâi tân khân A tihsak ta a ni. Rahbi palîna chu an rinngama insiam a ni. Mîte rawngbâwlsak a, kan tanpui hunin, min ring ngamin, an hnêna kan sawite an âwih a, tichuan an hnênah Isuâ chanchin kan hrilh zui a, ngaithla tûrin an lo inhawng deuh deuh thîn. Isuan an tîsa natna tihdamsak mai A duhtâwk lo va; Amaha chatuan nunna awm chu neihtîr ngêi A tum thîn a ni (Johana 10:10).

A tâwpna chu anmahni Isuâ hnêna hruai thleng tûra tanpui a ni a, chuta tân chuan nang leh i tanpuina dawngtu khân rinna in neih vê vê a ngai a ni.

Keini hian Isuâ thilmak tih angte kha kan ti vê thei lo tlângpui a. Mahse, tanpui ngaite kan tanpui theih dân kawng chu engte nge ni ang?

Thawhlehnî November 21

Râltlânte leh Pêm Tharte

Pêm thar leh râltlânte hi tûnlai huna an tam tâk êm avâng hian sawi a hlawh ta hlê mai a. Indona avâng emaw, leilunga chhiatna thleng avâng emaw, dinhmun tha zâwka din beisei vâng emaw pawh ni se, khawvêla mî maktaduai têlte chu an hmun hmâte tlânsanin, tanpui an ngai êm êm a ni.

Matthaia 2:13, 14-ah, Isua kha râltlân a ni a. A lei nû leh pâ, Josefa leh Mari-te khân a zân a zâna Bethlehem tlânchhiatsan a, Heroda nunrâwnna kut atanga Aigupta lama himna zawnga an tlân a ngai a. Bible hian Aigupta ram lama an thil paltlang chungchâng a sawi lo va; chona namên lo tak an hmachhawn ang tih chu a ngaihruât theih a, tûnlai huna râltlânten harsatna an hmachhawn ang hi a ni mahnâ. Dik takin, Isuâ chhûngkuain ram danga humhimna an zawng ang khân, Muslim te, Buddhist te, Hindu te, Kristian te leh sâkhaw thil vâng ni kher lo pawha ram danga himna zawng an tam hlê a ni.

A tlângpui thûin, kan hnampui, tawng khat kan hman puite nêna inthian leh thil eng emawte han intâwm chu a awlsam deuh thîn a. An lan dân leh tawng hman, sâkhua leh ei leh ina danglam deuh lo pêm/râltlânte tân chuan chona hmachhawn tûr a lian thei hlê. Chanchin thâ hian kan buzâwl chhuahsan a, chutiang tanpui ngaite chu eng ang chî pawh ni se an mamawhte phuhrûksak tûrin min ko a ni.

Chhiar tûr: Leviticus 23:22; Deuteronomi 10:19; Sâm 146:9; leh Rome 12:13. Heta kan hriat reng tûr thupui pawimawh chu eng nge ni?

Engtin nge pêm tharte leh râltlânte hi rawng kan bâwlsak theih ang? Hmun thenkhatah chuan ram inrêlbâwl dân avângin chûng mîte nêna inawm pawlh chu a harsa viâu thei a. Chutichungin, kan tih theih chin tal chu kan ti tho tûr a ni a; harsatna tlâkbuâk, kan tanpuina mamawhtûte chu tanpui kan tum hrâm tûr a ni.

Tawngtaina hmanga bultanin, chûng pêm thar leh râltlânte chungchâng hriat tum ula. Hmun tam takah chuan chûng mîte ngaihsaktu tûr pâwlte an ding a. Chûng pâwlte zînga pakhat hmang chuan hnâ in tan thei ang a; a nih loh leh, kan tuâlchhûng kohhran Sabbath Sikul pawhin pêm thar emaw râltlân emawte chu tanpui tûrin bul an tan thei mahnâ.

Sum tlêm tê nei pawh ni ulang, lo pêm thar emaw, râltlân emaw in hriatte chu tanpui tûrin eng nge in tihsak theih ang le?

Nilâinî November 22

Na Tuârte Tanpuiin

Kan khawvêl dinhmun that lohzia hre lo kan zîngah tu nge awm ang le? Hausâ leh mi awmthei deuhte zîngah a ni emaw, rethei leh tlachhamte chênna hmunah a ni emaw, eng mah a lêm chuâng vak lo. Mîten harsatna an tuâr a, mangang takin an awm mêk a ni. Khawthlang rama chêngten kum tina rilru-hah chhâwkna tûr damdâwi an hman hnemzia hi kan hriat vê pawh a ngai a, chû chuan sum leh pâia hausakna ngawt chuan hlimna emaw, rilru muânna emaw a thlen lo tih a chiang hlê a ni.

“Lalpâ Thlarau chu ka chungah a awm a, a chhan chu retheite hnênah Chanchin Tha hril tûra mi ruât vângin a ni; Ani chuan salte hnêna chhuahna thû leh, mitdelte hnêna mitvâr neih lehna thu sawi tûr te, hnehchhiah tuârte chhuahtîr tûrin min tîr a ni,” (Luka 4:18, NKJV). Hei hian Isuan thil A lo tih tâk leh, keini pawhin kan chênna vêla mîte tâna kan tih vê tûr chungchâng eng nge min zirtîr?

Mîten engtikah nge Isua an pawm dâwn tih emaw, an pawm dâwn leh dâwn loh pawh hriat lâwk a ni lo chungin, Pathian chuan an mamawhte phuhrûksak zêl tûrin min ko a ni. Isuâ tâna anmahni va pawh chu kan rawngbâwlna tûr lungphûm a ni a; tanpui ngâi an nih vâng hrim hrimin kan tanpui mai tûr a ni. Isua chu kan Lalpa atâna kan pawm tâk vângin anni chu kan tanpui a, Ani chuan chutianga ti tûr chuan min ko a ni.

Isuan mî zawng zawngte mamawh phuhrûksak tûra entîrna min pêk kha, Bible zirtîrna kan zui ngêi tûr chu a ni. A lo tanpui tâk zawng zawngte khân Ani chu an pawm theuh em tih pawh kan hre chuang lo.

Dik taka mi dangte tanpui tûr chuan, an mamawh leh tlâkchhamte kan ngaihven a ngai thîn a. Hnam tin hian mahnî thiante chunga ngilneihna lantîr dân an nei theuh mai. India ramah chuan, an inlêngte hnêna chaw-ei tûr lo hlui emaw, tui in tûr pêk emaw a ni thîn. Lusûn vânga hmangaihte sûn mêk hnem âi chuan, mikhual hnêna duhsakna pawisa han pêk mai chu a awlsam zâwk. I thianin a mamawh erawh chu sum bâk, thil dang eng emaw pawh a ni thei. Thil lian tham eng emaw an chân laia lainat taka lo tâwiâwm chu tanpuina pêk âiin awmzia a nei zâwk mai thei a ni.

Kan thiante tâna Isua tanpuitu nih theih dân chu, an chunga hmasialna tel lo hmangaihna lantîr a, tanpuina pêk hmâa an mamawh tak hriat thiam hmasak tum hrâm thin hi a ni. Isua zui tûrin an inpeih leh inpeih lo hre lo chung pawhin, an mamawh chu ngaihtuahsak mai ang che.

Matthaia 25:34–40 chhiar la. Hetah hian kan tân eng thuchah nge awm?

Ningânî November 23

Hmangaihna Ropui Zâwk

Kan hriat chian tlân tak mai chu mamawhna a tâwp thei lo tih hi a ni. Mi dangte chu tanpui duh i nih phawt chuan remchânna tam tak i nei ang. Thian thâte emaw, râltlân emaw pawh ni se, tlâkchham nei chu an awm zêl a, tanpui tûra kan tihsak theih chu kan ti mai tûr a ni. Hê leia rawng A bâwl chhûng zawng khân, Isuan mahni intanpui thei lote a tanpui thîn a. Eng emaw châng chuan tlachhamte chu a kal chilh a; a châng leh Isuâ hnêna rawn hruai thleng tûra in chung atanga a thianten zeng an rawn thlâk angte pawh kha a ni bawk a.

“Mîin a thian âia a nun a paih a liama hmangaihna nasa zâwk tû mâ’n an nei lo,” (Johana 15:13, NKJV). Engtin nge hê thupui hi mi dangte tâna rawng kan bâwlnaah a taka kan bel thin?

Ramthim rawngbâwltu chhûng khat chuan Trinidad and Tobago ramah kum ruk rawng an bâwl a. A tîr lam kum thum chhûng chu Hindu leh Muslim hlangna hmunah an chêng a. Hindu thenkhat chuan Kristiante chu an kum tin Lâwmthu Sawina inkhâwmah an telpui vê duh lo tiin an sawisêl a. Ni khat chu hêng Kristiante hian Hindu thian tharte chu an Lâwmthu Sawi inkhâwmnaah an telpui a. Chû chu Isuâ tih dân zuia ti an ni: Ani khân A thianten thil lawmna hmuna tel tûra an sâwm chuan A hmanpui vê mai thîn a. Hindu sâkhaw zirtîr dânah chuan, tlawhtû emaw, thian inlêngte hian a sâwmtû chhûngkuaah malsâwmnate an thlen tih a ni.

Mî tû emaw tâna malsâwmna thlensakna hmangin, tûn kâr chhûng hian thian siam tum ang che. A hmasa berin, in chênna vêl, vêng chhûng, khua, khawpui chinchâng hre tûrin bei ang che. Chûngah chuan râltlân emaw, pêm thar emawte an awm em? In kawtthlêra chêngte kha eng nge an an? I hmêlhriat vek hlawm em? In dinhmun chu eng pawh ni se, hmêlhriat lohte nêna thiana insiam hi a awlsam vak lo. Tawngtaiin Pathian tanpuina i dîl thîn ang u. Ani chuan tû pawh a hre vek a, thiana i siam tûr hmêlhriat lohte pawh A hre vek. An thiana tan chhan ber tûr chu tanpuina dawng tûra Pathian hnêna hruai a ni tih hre reng ang che.

Chona: In rama chêng ram dang mîte emaw, Kristian ni lote emaw chungchâng hriat tum ang che. Joshuaprojects.org hi in rama mîte zînga la tlawh pawh lohte chungchâng hriatna tha tak a ni ang.

Hmalâkna Tûr: Hûhâng i neih phâkna mî tû emaw chungchâng hriat tum ang che. Hêng zawhnate i chhân zawh hnûin, chû mi tân chuan tawngtaisak chhunzawm zêl ang che:

* Hê mî hi ka thian—Isuan inthianna a sawi ang kha a ni em?

* Hê mî mamawhte hi ka hriatsak em?

* Engtin nge tihdamna chang tûra Isuâ hnênah ka hruai theih ang?

Zirtâwpnî November 24

Zir Belhna: Chanchin tha ziaktûten Isuan mîte chhandam tûra anmahni nêna inzawmna neihpui tûra A tih dân entîrna an ziak

a (Matt. 8:28–34; Marka 5:1–20). Chutiangin, keini pawh hian hnam dang zînga mîte thiana siam leh rawngbâwlsak tûra koh kan ni. Kristâ thihna kha mi tin tân a ni a, hnam leh chî, hausâ leh rethei a thliâr chuang lo. Hê thil tak hi kan theihnghilh ngai tûr a ni lo. “Ani chu kan sualte thupha châwina a ni; keimahni sual chauh ni lovin, khawvêl zawng zawng sual thupha châwina pawh a ni,” (1 Johana 2:2, NKJV).

“A hmei a pâte hian Pathian ruâhmanna an hlen lo va, an chhûngkaw zînga mîte ngawt an ngainat thû an sawi a, . . . an tlâkchhamnate phuhrûksakna zâra thlamuânna leh malsâwmna an thlensak theih tûrte chu an hmangaihna huâng atangin an chhawk leh sî thîn……………………. ”

“Lalpan kan chhûngkaw pâwn lama mîte tân pawh thil thâ tihsak tûrin min fuih a, chuvânga kan chhûngkaw inngainatna chu kiâm tûr a ni chuang lo va, Anin kan lainatnate zauh zêl tûra min duhsak laiin, kan hnam emaw, ram emaw chu kan hmangaih nêp tûr a ni chuâng lo. Kan lainatna leh khawngaihnate hi kan in chhûng tân chauh kan khûrkhung tûr a ni lo va, a hamthatna chu mi dangten an lo chên vê theih lohna tûrin Pathianin malsâwmna min vûrte hi kan kawmpui tlat tûr a ni hek lo.”—Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, Oct. 15, 1895.

Mawhphurhna min pêk chu kan buzâwl bâka mîte tâna malsâwmna nih a ni a, ram dang atanga hnam dang pawh ni se, tanpui ngai apiang tanpui chu Amah Isua Kristâ thupêk a ni (Tirhkohte 1:8; Marka 11:17).

Sawi Ho Tûr

©Nangmâ buzâwl chu eng nge ni a, engati nge a tûl huna chhuahsan inhuâm tûr i nih ang?

©lsua kha “chaw heh mî, uain heh mî, chhiahkhawntûte leh mi sualte thian” (Matt. 11:19, NIV) an tih khân eng thilte nge a kawh? Chutianga sawisêl a nihna tûrin Isuan eng nge A tih a, chû chuan rawngbâwlna chungchâng eng nge min zirtîr?
©Kristian hi ringlote thil lawmnaah eng chena inhmang tûr nge ni ang? Engtin nge Kristiante hian Bible zirtîrnate laka inhnûkhniâm chuâng lo va an tih theih ang?

Leave a Reply