P Zirlai-9

November 25–December 1, 2023

MI THILTITHEITE TÂNA RAWNGBÂWLNA

Chângvawn: “Mîin khawvêl hi a pumin nei sela, a nun chân sî sela, a tân eng nge sâwt ang? A nih loh leh, mîin a nun âiah eng nge a pêk ang? (Matthaia 16:26, NKJV).

Sabbath Chawhnû November 25

Chhiar Tûr: 2 Lalte 5:1–19; Daniela 4; Matthaia 19:16–22; Johana 3:1–12; 7:43–52; 19:38–42.

KUM tam tak kal taa ziah a ni chungin, Pathian Thû, Bible hi kan khawvêl tâna Pathian thutak puân chhuah chu a ni a.

Thutak tam tak a puan chhuah zînga pakhat chu mihring nihphung hi a ni a, chû chu kum zabi sarihna laia Juda mi emaw, kum zabi sawmhnih-pakhatna huna Japan/Brazil mî emaw pawh ni se: Pathian khawngaihna mamawhtu, mi sual vek an ni tho.

Hetah hian mi hausâ leh thiltithei pawh an tel a. Bible hun laia mi hausâ leh thiltitheite pawh kha tûn lai huna hausâ leh thiltitheite nên an danglam chuâng lo va; a bîkin hausak leh hmingthanna, thuneihna an zawn kawngah phei chuan a ni lehzual a; mi chanchhe zâwkte chan-âi chhuhsaknain a ni bawk. Pathian erawh chuan mi chaklo leh tlachhamte ang thovin, mi hausâ leh thiltitheite chhandamna tûr hi A engtopui vek a. Pathian Lehkhathu hian mi thiltithei leh hausâte chanchin ngaihnawm a târ lang nual a, chûngte chu hnamte tâna malsâwmna thlentu tûr a ni: Abrahama, Isaaka, Joba, Solomona, leh Josefa-te kha entîrna tling an ni.

Tûn kâr chhûng hian mi hausâ leh thiltitheite tâna Pathian rawngbâwlna chungchâng kan zir ho dâwn a.

Pathianin chûng mîte A pawh dân leh, keini kohhran pawh tûnlai khawvêla thuhretûa tang tûra min koh leh, min buatsaih dân chu kan en ho zêl dâwn niâ.

Sunday November 26

Nebukadnezzara

Keini Seventh-day Adventist-te hian ‘huâmchin-nei lo inremna’ tih hi kan ring a. A awmzia chu, Kristian thenkhatte ang lo takin, Kristâ thihna kha mî zawng zawngte tân a nih kan ring a; anni chuan Pathian chhandamna chu chutiang tûra ruât lâwk mi bîkte tân chauh a nih an ring thung a ni. Pathian chuan “mî zawng zawng chhandama awmah leh, thutak hriaah a duh” (1 Tim. 2:4, NKJV) avângin, Amah Isua ngêi kha inthâwi nân A inpê a “kan sualnate tân, keimahni sual chauh ni lovin, khawvêl zawng zawng sual thupha châwina pawh a ni,” (1 Johana 2:2, NKJV). Chûvâng chuan mi tinte hi “Amâ hmâah kan awm theihna tûrin leilung pian hmâin Krista-ah min thlang a” (Efesi 1:4, NKJV), mi tinin Ani chu an thlang lêt theuh ang tihna a ni kher lo. Chuvângin Bible-ah hian mi chi tinte hi Pathian tâna pawh theuh an ni tih thu kan hmu nuâl rêng a ni.

Daniela 4 chhiar la. Heta lalber chunga thil thleng chu eng nge ni a, hei hian khawvêla mi thiltithei ber chunga chhandamna lo thleng chungchâng eng nge min hrilh?

Pathianin ringlo mî thiltithei ber berte hnên A thlen dân thu ngaihnawm tak chu Lal Nebukadnezzara chanchin hi a ni. Israel Lalte chunga rorêlna thleng ang tho kha Pathianin ani chungah hian A thlentîr a (entîr nân, 2 Chron. 32:25, 26; 1 Lalte 14:21–31; 1 Samuela 28). Bible sawi dân angin Nebukadnezzara kha lo harh chhuak lehin, Siamtu Pathian nihna chu pawmin, Ani chuan rethei leh chaklote ang thovin, mi hausâ leh thiltitheite pawh A ngaihsak tih a târ lang a. Châng 37-ah, hê leia thiltithei ber chuan, “Tûnah, kei Nebukadnezzara hian vân lal chu ka fak a, ka chawisâng a, ka zah a; A thiltih zawng zawng chu a dikin A kawng te chu a fel sî a: chapova lêngte chu a tihniam thei a ni,” (Dan. 4:37, NKJV) tiin a puâng a. Kan zînga hausâ, thiltithei leh chapo takte hian hê thutak hi han hrethiam vê hlauh se la âw!

Hê thawnthû atang hian eng nge kan zir chhuah theih ang? Pakhatnaah, Pathianin ringtu inpe tak, khâng Daniela-te ang kha ringlo mî thiltithei takte hnên thlen nân A hmang thîn a ni. Pahnihna, ringlo mi thiltithei takte pawhna tûra thuhretûa tang tûrin, Pathian ngêi chu A lo che thei tho bawk. Nebukadnezzara kha Pathianin a chapo leh uânthuânna lakah A titlâwm a. Khâ kha thil langsâr leh danglam bîk tak chu a ni nâin, mi hausâ leh thiltithei, uângthuâng takte tihtlâwm theih an nih dân kawng dang pawh a la tam mai.

Khawvêl tehnaa hausâ leh thiltithei chu ni lo mah ilang, engati nge hê lalin a lantîr uânthuânna ang chî kha pumpelh tûra kan fîmkhur viâu a ngaih? Engati nge kan ngaih ngawt âia chutiang rilru put chu a awl?

ThawhTannî November 27

Naamana

Krista kha mî zawng zawng, chi tin hnam tin, hausâ leh retheite tân A thî a. Pathian chuan khawvêla Kristian ni vê lo mi thiltithei takte chu êng an dawn anga nuntîr tûrin A beihsak reng a ni (Ellen G. White, Tirhkohte Thiltih, p. 332).

2 Lalte 5:1–19 chhiar la. Lalpâ tâna mîte hnên pawh tûrin hê thû atang hian eng nge kan lâk chhuah theih ang?

2 Lalte 5:17–19-ah, Pathianin a phâr natna vei A tihdamsak hnûin, Naamanan ngenna kawng hnih a siam a. A hmasa zâwk chu, Pathian nung chu chibai a bûk theih nân Israel ram leilung sabengtung phur hnih Suria rama phurh hâw a dîl a. “I chhiahhlawh hi sabengtung pahnih phur lei mi lâktîr rawh khai; tûn achinah zawng i chiahhlawh hian Lalpâ hnênah ngawt lo chuan, hâlral thil hlan leh inthâwina rêng rêng hi pathian dangte hnênah ka hlân dâwn tawh hauh lo a ni,” (2 Lalte 5:17, NKJV) tiin a sawi. Pahnihna, Naamanan an lal pathiante chu chibai a bûk vê tawh dâwn lo nâin, an lal nêna lû kûn dun chu phalsak tûrin a ngên bawk.

Naamana chu Pathian dik awm chhun ringtu a lo ni ta a. Chutichungin, ringlo mîte ang rinna a la nei cheu a ni. Israel ram lei a lâkna khân Siamtu Pathian nihna dik tak a la hre lo tih a kâwk a. Khawvêl thlîr dân anga Pathian chu a pathian hlui anga ram bial bîk nei ni tûrin a ngai emaw, Israel ram lei hmang chuan maichâm siam a tum emaw a ni ang. Eng pawh chu ni se, Pathian a rinna chu a rin dân hlui nên a chawhpawlh a. Naamana thawnthû hian tûnlai huna Kristian la ni vê loten Kristâ hnên an pan dân a entîr a. Hê thû atanga zirlai zir chhuah tûr pakhat chu kan khawvêl thlîr dân thlâk tûr hian hun a duh deuh thîn tih hi a ni.

Dîlna pahnihna hian rilrû a tibuai zuâl a. Engati nge Naamana khân an lal nêna kûn thû-ah Pathianin ngaidam tûra a ngen? Zâwlnei chhânna: “Thlamuâng takin kal rawh” (2 Lalte 5:19, NKJV) tih hian ngaihruat thiamna min neihtîr a. Suria rama mi thiltithei tak a nih angin, Naamana khân a rinna thar dîpdâl thei mawhphurhna a nei a ni ngêi ang. Sâkhaw dang atanga ring tharte hian, rinna thar an rawn vawn theih nân, an hnam leh khawtlâng nuna chinfel tûr an neih avângin lo tâwiâwm that hi an mamawh thîn a ni.

Naamana khân an ram kha phâr hri vei chungin a kalsan a, tûnah chuan tihdamna chang, Siamtu Pathian zirtîr ni chungin a kîr leh ta a. A zinkawng a la zawh tan chauh a, thang puitling tûr chuan hun a la mamawh deuh a ni tih hi i hre reng ang u.

Mîte hi nawr nasat lutuk tûr an ni lo tih eng zirlai nge heta tang hian kan zir chhuah theih ang, a bîkin hnam dang leh sâkhaw dang atanga lo piangtharte chungah?

Thawhlehnî November 28

Mi Thiam Hnêna Thuhretûa Tang: Nikodema

Nikodema kha mi thiam sâng a ni a. Bible chuan Juda rorêltu a nih thû a sawi (Johana 3:1). Isuan Israel zirtîrtu angin a sawi thung a (Johana 3:10, NKJV). Bible hriatthiamna tha tak neiin, Lalpa hriat châka thlarauva tuihâlna pawh a nei. Mihring thlîrna atang chuan, Pathian hnungzuitu anga ngaih a ni ngêi ang. Thupêk zawng zawngte a zâwm a, Judate zînga hruaitu zahkâi tak a ni bawk. Thiltithei leh hausa tak a ni bawk a. Mi tam tak phei chuan hei hi Pathian malsâwmna dawng nih chhinchhiahna angin an ngai thîn a. Chutichungin, pâwn lam lan dân mai chu chhûng lam dinhmun dik tak a ni lo tih a lo lang ta a ni.

Johana 3:1–12 chhiar la. Hei hian Nikodema thlarau lam mamawh chungchâng eng nge a târ lan a, engtin nge Isuan a phuhrûksak nghâl?

Isuâ hnêna Nikodema a lo kal khân, pâwn lama mâwi taka lan a tum hrâm a. Mahse, Pathian chuan a thinlung chhûng A hre vek sî a. Chutiangin, Pathian chuan mi hausâ leh thiltitheite thinlungte hriatsakin, an dinhmun pawh A hre vek. Nikodema kha Isuâ zirtîrnain a hneh avânga lo kal a ni a, amâ chapona vângin Isua Krista kha ‘Lalpa’ tiin a puâng lo mai zâwk a ni. Khâ mi zân atang kha chuan a lo danglam ta hlauh a. Isua kha Pathian hnên atanga tirh a ni tih a pawm hnû pawhin, Isua Kristâ hnungzuitu a nih chu uâl-âu tak chuan a la inlantîr mai chuâng lo.

Chhiar tûr: Johana 7:43–52 leh Johana 19:39. Hêng chângte hian Nikodema leh Isuâ chungchâng eng nge min hrilh?

Hêng châng atangte hian Isuan Nikodema chungah hû a nei lian hlê tawh a ni tih kan hre thei a. Isuâ dam lai ngêi pawh khân lo humhim tawhin, Isuâ thih hnû pawhin a châwimâwi zui bawk a. Ni e, Isuan Nikodema kha A pawh a, ani khân hriatna leh finna chu a nei chungin keini ang thova Chhandamtu mamawhna lian tak nei a ni vê tho a ni.

Engati nge thutak hriatna kan neih ngawt hi chhandamna min thlen thei tûr anga ngaihna thanga âwk lo tûra kan fîmkhurpui ngêi a ngaih? Chhandam ni thei tûra hriatna tam tak, Vântirhkoh Pathum Thuchah nên lama hre tawh mi eng zât hi nge la bo leh sî ang le?

Nilâinî November 29

Mi Hausâte Tâna Rawngbâwlna

Matthaia 19:16–22 chhiar la. Nikodema ang lo takin, hê Isua pawm lotû chanchin atang hian eng zirlai nge kan zir theih ang?

Hausakna hi thang hlauhawm tak a nih theihzia chu rorêltu tlangvâl hausa leh Isuâ inbiakna atang hian kan hmu thei a. Hê thû hi chîk takin ngaihtuah teh: “Ka hrilh nawn leh a che u, mi hausâ Pathian lalrama luh âiin hriâu benga sanghâwngsei luh tlang a awl zâwk ang,” (Matt. 19:24, NKJV). Hei hian mi hausâte chu chhandam an ni vê thei lo tih a kâwk lo thung a; amaherawhchu, an fîmkhur hlê loh chuan an hausakna chu chhandam an nihna tûr dâltu a ni thei dâwn a ni.

A tâwpah chuan mi hausâ leh retheite pawh an tâwpna tûr chu thlân a ni vek a. Chû chu mi hausâte pawh mi dangte ang thova chhandamna mamawh ngawih ngawih an ni tihna a ni. Sum chuan thil tam tak lei thei bawk mah se, thih pumpelhna tûr erawh a leisak thei chuâng lo. Chû chu thilthlâwnppêk a ni a, rinnaa lo pawm duh zawng zawngte tân Isuan a thlâwnin min hlui theuh a ni. “Kei hi thawhlehna leh nunna chu ka ni. Tû pawh Mi ring chu lo thî pawh ni se, a nung leh ang,” (Johana 11:25, NKJV).

Luka 19:1–10 chhiar la. Rorêltu tlangvâl hausa thû ang lo takin, hê thawnthûa danglamna thlentu tak chu eng nge ni?

Zakaian Isua a chhânna kha, eng emawti zâwng chuan rorêltu tlangvâl hausa chhânna pawi tak ang a ni vê lo. Isuan rorêltu tlangvâl hausâ hnêna A tih angin Zakaia kha chu a thil neihte kha mi retheite hnêna pêk atâna hralh tûrin A ti lo tih hria ila. Rorêltu tlangvâl hausâ leh sum inzawm ngheh dân kha Isuan a hre ngêi ang a, chuvânga chutianga sawi pawh a ni ngêi bawk ang. Chutih ruâlin, Isuan Zakaia ina A thil sawi zawng zawngte chu kan hre vek lo chungin, ani kha chuan Isua vângin sual nih inhriatna a nei a, a bîkin sum thû-ah phei chuan nun insiamthatna a nei ta a ni.

“Mîin khawvêl hi a pumin nei sela, a nun chân sî sela, a tân eng nge sâwt ang? A nih loh leh, miin a nun âiah eng nge a pêk ang? (Matt. 16:26, NKJV). Hêng thûte hian eng nge min hriattîr theuh tûr ni ang le?

Ningânî November 30

Mi Thiltithei Tâna Rawngbâwlna

Isuan mi thiltitheite nêna thiana insiam dân A hria a. Hêng mi tam takte hian Ani chu ngaisângin, an zah a; chutih laiin, tam tak chuan an hmusit tho bawk. Bible-a mi thiltithei Amâ tanpui ngâia rawn pantûte kha chuan, A ngaihsak a ni tih inhriatna an nei zêl thîn a. Mi hausâ leh thiltithei tam takte kha chuan uâl-âu takin Ani chu an rawn pan nghâl mai lo; Ani chu Pathian Fapa a ni ngêi tih an hriat chiân thlengin an nghâk a. Chutiang chu Nikodema leh Arimathai khuaa Josefa-te kha an ni.

Chhiar tûr: Matthaia 27:57–60 (en tel tûr, Marka 15:43– 47; Luka 23:50–53; Johana 19:38–42). Hê thû hian Isuan chiang taka an nuna hû A lo neih tawhna mi hausâte Lalpan A hman tangkai dân eng nge min hrilh?

Hetih hun hmâ zawng kha chuan Arimathai khuaa Josefâ chanchin hriat kan nei lo. Hê mi hausâ hi a lo lang thut a, chin pawh hriat a ni lo chungin hrilh lâwkna thlen famkimtîrna tûrin a tangkai hlê a ni. Amâ ruâhmanna hlen nân Pathianin mi hausâte A lo hmang tawh a, A la hmang zêl bawk ang. Chuvâng chuan an tân hian rawngbâwlsakna tûr kan nei vê tho a ni.

Mi thiltitheite nêna thiana insiam tûrin khawi laia bultan tûr nge tih lai tak hi a harsa lai a ni rêng a. A tlângpui thûin, nawrseh loh hi a tha zâwk fo thîn a; an rawn pan zâwk che u nghâk rawh u. Isua pawhin chutiang chuan A tî a; A thuchah, tihdamna leh Pathiana chhuak thiltihtheihna thuhretû an lo ni ta a. Lang lo lam atangin Ani chu Pathian Fapa A ni ngêi tihah an chiang a ni.

A chhan tam tak avângin, dik taka rawngbâwlna thlâwp tûrin mi thiltithei tak takten kawng an rawn zawng dâwn a. Mîte nuna danglamna thlen tûra thil thâ eng emaw tak tih an duh a ni. Anmahnî nun ngêiah pawh danglamna hei hian a thlensak thei tih an hria a. Hei hian mi hausâ leh thiltitheite chu an mamawhte vântlâng hriata puâng zâr lova tanpuina dawng tûrin fing takin kawng a sialsak thîn.

A dawtlehah chuan, mi hausâ leh thiltitheite tâna rawngbâwlsakna atâna Pathian ruâhmanna pêng khat a nih angin bultan tûr a ni. In khawtlânga mi hausâ leh thiltitheite nuna rawngbâwl nân hun eng emaw chen hmang ang che u.

Chona: Mî tû emaw, ringtu ni lo, eng emaw chânga i hmuh theih zauh zauh tûr, mi thiltithei dinhmuna ding chu i nî tin tawngtaisak list-ah ziah belh ang che.

Hmalâkna Tûr: Mî tû emaw thiltithei dinhmuna ding—i la hmuh ngai lêm loh pawh ni se, lehkhathawn emaw email emaw hmangin, a tân i tawngtaisak thîn tih hrilh ang che.

Zirtâwpnî December 1

Zir Belhna: Chhiar tûr: Ellen G. White-i lehkhabu, Tihdam Rawngbâwlna-a “Mi Hausâte Tâna Rawngbâwlna,” pp. 197– 206.

Isuan khawvêla mi retheite A hmangaihna ang thovin, mi hausâ leh thiltitheite pawh A hmangaih a. Mi liante leh vâkvâite tân A thihsak a. Ani chuan an thinlung pawh theih dân tûr kawng tha ber chu A hria a ni. Ani chuan, “Mi hausa Pathian rama luh âiin sanghawngsei, hriau benga luh tlang a awl zâwk” (Marka 10:25, NIV) tih vaulâwkna thû min hrilh a. Tûn kâr chhûng hian mi thiltitheite leh hausâte chu Isua Kristâ chanchin tha hmanga pawh tûra chona siamsak kan ni. Anni hi mi dangte ang thova chhandamna mamawhtu an ni a, an hausakna chu ‘himnaa’ an ngaih avângin chû chu an manthiam lo mai thei a ni.

“Rethei hnuchhawnte tâna kan tih tûr kan sawi tam hlê lai hian, hausâte hi kan ngaihsak lo mai dâwn em ni? Mi tam tak chuan hêng mîte hi beisei bo dêrah an ngai a; tichuan lei ropuina êng vânga mitvai leh mitdel te mit timeng tûr hian thawh an nei tlêm êm êm a; tichuan ngaihsak lohvin an boral hlen ta thîn a ni. Mi hausa sâng tam takte chu vaulâwkna thu hre miah lovin thlânah an liam thîn. Ngaihsakna rêng nei lo angin lang mah se, mi hausâte zînga tam tak hian thlarau lam veina an nei nasa êm êm a ni.”— Ellen G. White, Tihdam Rawngbâwlna, pp. 197, 198.

Sawi Ho Tûr:

©He leia rawng A bäwl lai khan, Isuan mi hausa leh retheite tâna rawngbâwlsakna hmangin dâidânna bang a thiat a. Engtin nge keini hian mi hausâte leh retheite inkâr thû, kan khawtlânga hluâr tak hi kan kalpui vê thin?

©Isuan heti hian a sawi a: hnimhlingnei zinga theh chu, thu hretu a ni a, nimahsela, khawvêl lungkhamna leh hausakna bumna chuan thû chu a dîp a, rah lovin a lo awm thîn” (Matt. 13:22, NKJV) tiin. Hê thû “hausakna bumna” tih hi Isuan eng A tihna nge? Engati nge ‘hausakna bum’ kan nih vê kher lohna chhan tûr?

©In class-ah, Thawhlehni zirlai tawpa zawhna, ‘thutak hriat ngawt hi chhandam nih nân a tlin zawh loh’ thû kha en ho leh ula. Engati nge hei hi kan danglamna thlentu tûr thil pawimawh tak a nih? Thutak hriatna mai chu chhandamna a nih sî loh chuan, engin nge min chhandam ang?©Roreltu tlangval hausain Isua a hnar laia Zakaian a pawm chhan eng thilte nge ngaihtuah theih i neih?

Leave a Reply